Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2021):

Đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa hoạt động văn phòng cấp ủy

  • 07:31 | Thứ Hai, 18/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu giúp việc, thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp (VPCU) trong tỉnh luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Bám sát nhiệm vụ chính trị, Văn phòng Tỉnh ủy và VPCU đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức phục vụ tốt các phiên họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.
 
Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Văn phòng Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho BCH Đảng bộ tỉnh thông qua Quy chế làm việc với nhiều nội dung mới, sát thực tiễn, xác định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), quốc phòng-an ninh (QP-AN), đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và giúp tham mưu, theo dõi thực hiện đúng quy chế; bám sát tình hình thực tiễn để chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy kịp thời có chủ trương chỉ đạo giải quyết các vấn đề lớn, phát sinh mới trên các lĩnh vực.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy và tháng 7-2021.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy vào tháng 7-2021.
Từ những tháng đầu của nhiệm kỳ mới, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành việc thể chế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, 4 đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; về xây dựng kế cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ) để nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và tổ chức thực hiện có kết quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.
 
Đã phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một số chủ trương như: Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2021; nghị quyết về sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống nhân dân; nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ QP-AN giai đoạn 2021-2025; các kết luận, thông báo để lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19; về giải ngân đầu tư công; đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm; bảo vệ tài nguyên, môi trường; triển khai nhiệm vụ năm học trong bối cảnh đại dịch Covid-19; về hỗ trợ công dân Quảng Bình khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; về phục hồi sản xuất, kinh doanh, du lịch…và nhiều chỉ thị, kế hoạch, quy định, quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực.
 
Công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ngày càng tốt hơn, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. Cùng với 6 loại sản phẩm báo cáo, Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng Cổng thông tin điện tử cấp ủy tỉnh. Ngoài ra, đã chủ động khai thác thông tin từ các tổ chức, cá nhân, dư luận xã hội, báo chí, theo dõi đơn thư… để bổ sung đa dạng nguồn tin, nhằm cung cấp thông tin nhiều chiều, khách quan; đồng thời coi trọng việc đi cơ sở, nghiên cứu thực tiễn để nắm bắt kịp thời, sát thực những vấn đề nảy sinh, những khó khăn, vướng mắc để thông tin kịp thời với Tỉnh ủy.
 
Công tác tham mưu tổ chức các cuộc làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy với các ban, ngành, đơn vị, địa phương được cải tiến theo hướng lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, kịp thời chỉ đạo giải quyết những công việc đột xuất và tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc nổi lên ở cơ sở.
 
Đã chủ động nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp tham mưu thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác văn phòng, Văn phòng Tỉnh ủy đã chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT), Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung cho cơ quan Đảng; nâng cấp phòng họp trực tuyến tại 3 hội trường của Tỉnh ủy; tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CNTT ở các huyện ủy, thành ủy, thị ủy; triển khai một số giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong vận hành và tổ chức các hội nghị trực tuyến. Công tác mã dịch, truyền tin, chuyển văn bản mật đi, đến phục vụ BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy được thực hiện chính xác, kịp thời.
 
Công tác văn thư chủ động, linh hoạt, đã tiếp nhận, xử lý, in ấn, phát hành khối lượng lớn tài liệu, bảo đảm chính xác, an toàn. Công tác lưu trữ thực hiện đúng Luật Lưu trữ và Quy định về phông lưu trữ của Đảng, các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ. Công tác thu thập hồ sơ, tài liệu được chú ý làm tốt, chất lượng được nâng lên, hoàn thành chỉnh lý khối lượng lớn tài liệu tồn đọng, đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác. Kho lưu trữ Tỉnh ủy được đầu tư bảo đảm tiêu chuẩn.
Đồng chí Phan Thanh Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc tháng 7-2021.
Đồng chí Phan Thanh Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc tháng 7-2021.
Công tác quản lý tài chính, tài sản thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; hoàn thiện các quy chế, quy định trong điều hành, quản lý tài chính, tài sản Đảng bộ. Công tác quản trị, phục vụ có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, phục vụ tốt cả lễ tân, hậu cần.
 
Tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy từng bước được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí theo vị trí việc làm, ngày càng trưởng thành về mọi mặt cả về chuyên môn và lý luận chính trị, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, chu đáo, kỷ cương; đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa hoạt động VPCU, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ cấp ủy, trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy, VPCU các cấp xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Một, bám sát chương trình toàn khóa và tình hình thực tiễn, chọn lọc những vấn đề cốt lõi để tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy cụ thể hóa tổ chức thực hiện chương trình đề ra; đồng thời bám sát tình hình thực tế để kịp thời có những điều chỉnh khi cần thiết, bảo đảm thực hiện toàn bộ nội dung chương trình công tác với chất lượng cao. Tham mưu theo dõi đôn đốc chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề lớn, trọng tâm, những vấn đề mới phát sinh và công việc hàng ngày của Đảng bộ; trọng tâm là kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới.  
 
Hai, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tổ chức có chất lượng công tác thông tin, bảo đảm chính xác, kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin. Thường xuyên cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu điện tử và phát huy hiệu quả Cổng thông tin điện tử cấp ủy tỉnh phục vụ nghiên cứu của cán bộ, đảng viên.
 
Ba, phối hợp tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc các ngành, cơ quan giải quyết dứt điểm các đơn thư phức tạp, kéo dài.
 
Bốn, tiếp tục thực hiện tốt Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Đảng. Khai thác, sử dụng hiệu quả Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống phòng họp trực tuyến của Tỉnh ủy. Sử dụng mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng nội bộ bảo đảm an toàn, thông suốt. Bảo đảm công tác mã dịch, truyền tin chuyển điện mật và văn bản mật đi, đến phục vụ Tỉnh ủy. Quản lý, cấp, phát, thu hồi các sản phẩm bảo mật cơ yếu đúng quy định.
 
Năm, đẩy mạnh cải cách hành chính; từng bước ứng dụng khép kín quy trình xử lý văn bản trên mạng thông qua hệ điều hành thông tin tác nghiệp; tiếp nhận, xử lý kịp thời, nhanh chóng văn bản đến, phát hành kịp thời văn bản đi, nhất là các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện nền nếp phần mềm chữ ký số từ tỉnh đến huyện. Lập danh mục nộp lưu đầy đủ hồ sơ công việc hằng năm. Chỉnh lý hoàn chỉnh tài liệu, thực hiện có chất lượng đề án số hóa tài liệu lưu trữ theo kế hoạch.
 
Sáu, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ văn phòng; rà soát, sắp xếp, kiện toàn cán bộ theo vị trí việc làm, hoạt động hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ VPCU có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, chuyên nghiệp.
 
Bảy, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản, bảo đảm nguyên tắc, chế độ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát, sửa đổi bổ sung quy định về quản lý tài chính đảng. Nâng cao chất lượng các hoạt động lễ tân, khánh tiết, phục vụ tốt các hoạt động của cấp ủy.
 
Phan Thanh Cường
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 

tin liên quan

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Minh Hóa

(QBĐT) - Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Tổ chức Huyện ủy Minh Hóa về công tác tổ chức xây dựng Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tuổi trẻ Minh Hóa: Sôi nổi các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

(QBĐT) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Minh Hóa đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với những công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện "mục tiêu kép" của địa phương…

Hành trình kết nối yêu thương, chăm lo cho người nghèo

(QBĐT) - Chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau đã trở thành thông điệp để kết nối yêu thương, phát huy truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam. Cùng với cả nước, toàn hệ thống chính trị và nhân dân Quảng Bình đã vào cuộc, chung tay, góp sức để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế bằng những hành động, việc làm ý nghĩa, thiết thực nhất.