.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không cần biên soạn một bộ sách giáo khoa?

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không cần biên soạn một bộ sách giáo khoa?

Theo Nghị quyết mới của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không cần biên soạn sách giáo khoa nếu đã có sách xã hội hóa được phê duyệt.

14:33, 22/06/2020 (GMT+7)