.
Phòng, chống "diễn biến hòa bình": Niềm tin vào "khát vọng hùng cường"

Phòng, chống "diễn biến hòa bình": Niềm tin vào "khát vọng hùng cường"

"Khát vọng hùng cường" đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có mức thu nhập cao vào năm 2045 được thể hiện rõ trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đó cũng là niềm tin của toàn dân ta. Thế nhưng, lại có những người tỏ ra nghi ngờ về mục tiêu ấy. Thậm chí, họ còn cho rằng, đất nước đã thống nhất gần nửa thế kỷ mà Việt Nam mới phát triển thành nền kinh tế đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp. Như thế, "khát vọng hùng cường" vào năm 2045 là phi thực tế?!

15:13, 22/04/2021 (GMT+7)
 
.