Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023

  • 17:05 | Thứ Tư, 26/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 21/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2023.
 
Nội dung Chỉ thị cụ thể như sau:
 
Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân (công tác tuyển quân) cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, giao đủ 100% chỉ tiêu được giao đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối; quá trình thực hiện đã đề cao dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
 
Tuy nhiên, công tác tuyển quân năm 2022 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của một số thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; một số cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã chưa thực sự sâu sát; việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an chưa thật thường xuyên; chất lượng công dân nhập ngũ của một số địa phương chưa cao, một số tiêu chí còn thấp so với quy định, thực hiện khâu “3 gặp, 4 biết” còn hạn chế, còn có trường hợp đề nghị tạm hoãn không đúng luật; công tác sơ tuyển, khám tuyển của một số hội đồng khám chưa chặt chẽ; hiện tượng thanh niên sử dụng các loại thuốc, chất kích thích trong khám NVQS để làm sai lệch chỉ số huyết áp, tim mạch,… vẫn còn xảy ra. 
 
Năm 2023, công tác tuyển quân dự báo có nhiều khó khăn, do công dân thuộc diện tạm hoãn, tạm miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự tăng cao, như: Học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng; thanh niên đi xuất khẩu lao động theo các đề án phát triển kinh tế của các địa phương ngày càng nhiều. 
 
Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót, hạn chế nêu trên, hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
 
1. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh. Quá trình thực hiện phải gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan Quân sự, Công an, Y tế các cấp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân, bảo đảm công bằng, dân chủ, khách quan, đúng pháp luật, hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu đề ra, với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, “giao người nào chắc người đó”, góp phần “Xây dựng quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu góp phần xây dựng cơ sở ổn định về chính trị”.
 
Tiếp tục chấn chỉnh, triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển quân, hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu, nâng cao chất lượng, bảo đảm đạt tỉ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 từ 75% trở lên; chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ số công dân đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng từ 5% trở lên; tỷ lệ đảng viên từ 2% trở lên; mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất từ 02 công dân trở lên tham gia nhập ngũ; thực hiện bình đẳng trong công tác tuyển quân giữa các vùng miền, giữa cán bộ, công chức, người làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, con em cán bộ, đảng viên với nông dân, giữa thành thị với nông thôn. Nắm chắc nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở để giao chi tiêu tuyển quân, gắn công tác tuyển quân với công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn.
 
Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an, chủ động phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng để tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn dân, kịp thời khích lệ, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.
 
2. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh về công tác tuyển quân năm 2023 theo địa bàn phụ trách. Theo chức trách nhiệm vụ của từng sở, ngành, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và bám sát cơ sở ngay từ đầu để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2023.
 
3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, chỉ đạo thực hiện công tác sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt việc miễn, tạm hoãn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Phân bổ hợp lý chỉ tiêu và hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về tiêu chuẩn, số lượng, địa điểm và phương pháp giao nhận quân; tham mưu phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong quá trình tuyển quân, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau tuyển quân. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc, xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm, bảo đảm giao quân đủ 100% chỉ tiêu.
 
Sau khi hoàn thành công tác giao quân kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân; làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân liên quan.
 
4. Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất chỉ đạo công tác tuyển chọn nguồn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác xét duyệt, hoàn chỉnh lý lịch hồ sơ công dân nhập ngũ theo quy định của Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 04 năm 2016 của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, hướng dẫn của các Bộ, ngành; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, trốn tránh nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
5. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT- BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ y sĩ, bác sĩ trong hội đồng khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, thật sự khách quan, trung thực, dân chủ trong sơ tuyển, khám tuyển, kết luận sức khỏe theo đúng quy định, tuyệt đối không để sót, lọt những trường hợp đủ điều kiện nhưng tìm mọi cách để trốn tránh nghĩa vụ Quân sự; chịu trách nhiệm về chất lượng sức khỏe của công dân nhập ngũ năm 2023.
 
6. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện pháp luật về nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân. Phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về trình độ học vấn của công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 đến 25 tuổi và số công dân từ 26 đến 27 tuổi được đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, báo cáo UBND, Thường trực Hội đồng NVQS các cấp để phục vụ công tác xét duyệt NVQS.
 
7. Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình tăng cường công tác giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tạo sự đồng thuận của nhân dân, kết hợp công tác tuyên truyền và tổ chức hội trại tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ bằng hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao.
 
8. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân khi tham gia thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an bằng nhiều hình thức, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với từng địa bàn dân cư, nhất là khu vực miền núi, vùng giáo để nhân dân và công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ của người công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, hướng dẫn cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng chỉ tiêu kế hoạch và các điều kiện về tuyển quân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, các văn bản hướng dẫn thi hành, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương Quân đội.
 
10. UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ số lượng, đúng thành phần, có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của địa phương tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn, xét duyệt và gọi công dân nhập ngũ đúng quy định, bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ. Chỉ đạo Hội đồng NVQS cấp huyện, cấp xã ưu tiên tuyển chọn và gọi nhập ngũ số cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và con em của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức nhà nước. Tập trung tuyển chọn thanh niên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học cao hơn năm 2022 để nâng cao chất lượng tuyển quân. Đồng thời, chủ động tuyển chọn số lượng thanh niên là đảng viên nhập ngũ cao hơn so với chỉ tiêu được giao. Không để có khiếu kiện gây dư luận không tốt trong nhân dân; nâng cao chất lượng giao quân, các chỉ tiêu về sức khỏe, trình độ văn hóa, tỉ lệ đảng viên thanh niên tham gia nhập ngũ đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của cấp ủy các cấp đề ra.
 
Tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí trang nghiêm, long trọng thực sự là ngày Hội tòng quân của toàn dân. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đúng quy định, bảo đảm trọng thể, trang nghiêm như khi tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh về chỉ tiêu, chất lượng công tác tuyển quân của địa phương.
 
Tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân chặt chẽ; đồng thời, làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân liên quan.
 
11. Giao Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Yêu cầu các Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc và thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để kịp thời chỉ đạo.
 
* Ngày 25/10/2022, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 1983/KH-UBND tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.
 
 
Nguồn: Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 21/10/2022
Theo quangbinh.gov.vn

tin liên quan

Công an Quảng Trạch: Lắng nghe ý kiến vì nhân dân phục vụ

(QBĐT) - "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" là mục tiêu rất quan trọng để xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an luôn gần dân, sát dân, được dân hiểu, tin yêu và giúp đỡ, nhất là trong bối cảnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh Tổ quốc còn nhiều thử thách, cần sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không"

(QBĐT) - Đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" bắt đầu từ ngày 09/11 đến 28/12/2022.

Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện

(QBĐT) - Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 20/12/2012, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.