Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 8

  • 06:27 | Thứ Năm, 05/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 3 ngày, từ 8-10/12/2022 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. Báo Quảng Bình xin đăng tải các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này. 
 
- Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 quy định một số nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
- Nghị quyết số 37//2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 quy định về không thu học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
- Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 Quy định mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2022-2025. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 Ban hành quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
- Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2021. Bạn đọc xem nội dung nội dung tại đây (phụ lục)
 
- Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023. Bạn đọc xem nội dung tại đây (phụ lục)
 
- Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình, sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
- Nghị quyết  số 95/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025; kế hoạch vốn kéo dài năm 2021 sang 2022; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý). Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về phân bổ chi tiết vốn đối ứng ngân sách địa phương (đầu tư phát triển) giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Bình. Bạn đọc xem nội dung tại đây (phụ lục)
 
- Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về thông qua Kế hoạch nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Tiểu dự án 3 - Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, Xây dựng Nông thôn mới. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
- Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bạn đọc xem nội dung tại đây (phụ lục)
 
- Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về việc điều chỉnh Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 thông qua Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 của tỉnh Quảng Bình. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Thông báo số 218/TB-HĐND ngày 13/12/2022 Kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên họp chất vấn kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Bạn đọc xem nội dung tại đây
 
Baoquangbinh.vn

tin liên quan

Bài 2: Tên người đã khuất... hóa thành tên Quyết Thắng

(QBĐT) - Rời xã Quảng Sơn, nơi xảy ra trận thảm sát B52 tang thương khi chỉ còn đúng 25 ngày nữa thôi, Hiệp định Paris về chiến tranh Việt Nam chính thức được ký kết (27/1/1973), tôi lại đến với xã Thanh Trạch (Bố Trạch). 

Bài 1: Ngày giỗ chung cho những người nằm xuống

(QBĐT) - Không biết run rủi thế nào, ngày tôi về Quảng Sơn lại đúng dịp người dân trong xã tổ chức lễ giỗ chung thường niên (ngày 28/11 âm lịch) cho những nạn nhân trong trận thảm sát B52 cách đây tròn 50 năm.

Quyết liệt bảo đảm tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam

(QBĐT) - Thực hiện nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Chính phủ về triển khai đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cùng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã quyết liệt triển khai các nội dung công việc của dự án. Đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng, quyết tâm bảo đảm tiến độ của dự án.