icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quốc hội xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

  • 16:09 | Thứ Năm, 05/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tính đến ngày 31/8/2022, có 14 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại, 1 địa phương đề nghị trả nợ trước hạn dẫn đến thay đổi mức vay, trả nợ của từng địa phương so với mức đã được Quốc hội quyết định.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp Quốc hội sáng 5/1. (Ảnh: DUY LINH)
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp Quốc hội sáng 5/1. (Ảnh: DUY LINH)
Sáng 5/1, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.
 
7 địa phương đề nghị tăng, 7 địa phương đề nghị giảm dự toán vay lại
 
Báo cáo tại hội trường về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tại Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022, Quốc hội đã quyết nghị tổng dự toán vay của các địa phương năm 2022 là 28.636,7 tỷ đồng; trong đó, dự toán vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 18.482 tỷ đồng.
 
Trong quá trình thực hiện, tính đến ngày 31/8/2022, có 14 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại, 1 địa phương đề nghị trả nợ trước hạn dẫn đến thay đổi mức vay, trả nợ của từng địa phương so với mức đã được Quốc hội quyết định.
 
Cụ thể, 7 địa phương đề nghị tăng dự toán vay lại, với tổng số đề xuất tăng là 226 tỷ đồng; 7 địa phương đề nghị giảm dự toán vay lại, với tổng số đề nghị giảm là 1.547,8 tỷ đồng; 1 địa phương (tỉnh Bắc Kạn) đề nghị trả nợ vay lại trước hạn 33,7 tỷ đồng.
 
Trên nguyên tắc bảo đảm tổng mức bội chi của ngân sách địa phương không tăng, đồng thời dư nợ của từng địa phương trong hạn mức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, để tạo điều kiện cho các địa phương sử dụng được tối đa nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương năm 2022, Chính phủ trình Quốc hội: tăng dự toán vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2022 của 7 địa phương; chấp thuận cho 7 địa phương giảm dự toán vốn vay lại năm 2022, để bảo đảm kế hoạch vay lại vốn vay nước ngoài và mức bội chi năm 2022 không vượt mức Quốc hội đã phê duyệt...
Quang cảnh phiên họp sáng 5/1. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh phiên họp sáng 5/1. (Ảnh: DUY LINH)
Về nội dung bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài, trên cơ sở tổng hợp số liệu về vốn viện trợ phát sinh năm 2021, Chính phủ trình Quốc hội bổ sung dự toán ngân sách nhà nước thu viện trợ và dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn viện trợ không hoàn lại (chi thường xuyên) số tiền 14.713,5 tỷ đồng, trong đó phần bổ sung dự toán cho các khoản viện trợ cho phòng chống dịch Covid-19 là 11.360,4 tỷ đồng; phần bổ sung dự toán cho các khoản viện trợ khác là 3.353,1 tỷ đồng.
 
Đồng thời, giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phối hợp với Kiểm toán Nhà nước rà soát số liệu để thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo quy định.
 
Về nội dung điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, Chính phủ trình Quốc hội giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính số tiền 2.268,3 tỷ đồng đồng (trong đó, của Tổng cục Thuế là 1.134,8 tỷ đồng, của Tổng cục Hải quan là 1.133,5 tỷ đồng) và tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Bộ Tài chính. Đồng thời, cho phép chuyển nguồn số kinh phí này sang năm 2023 để thực hiện đầu tư 95 dự án của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, thời gian giải ngân đến hết ngày 31/12/2024.
 
Cần rút kinh nghiệm trong việc chậm phân bổ dự toán được Quốc hội giao
 
Báo cáo thẩm tra về các nội dung nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí với sự cần thiết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan nhằm xử lý những vướng mắc trong thực tiễn, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
 
Ủy ban Tài chính, Ngân sách kiến nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh giảm 2.268,3 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính và tăng dự toán chi đầu tư phát triển để triển khai 95 dự án của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Thời hạn giải ngân đến hết ngày 31/12/2024.
 
Đồng thời giao Chính phủ bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển năm 2023 cho Bộ Tài chính theo thẩm quyền; chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; tổng hợp báo cáo Quốc hội vào cuối kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định. 
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ rà soát, thống nhất số liệu với Kiểm toán nhà nước trước khi đề xuất bổ sung dự toán thu, chi nguồn viện trợ không hoàn lại (chi thường xuyên) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của số liệu. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội cho phép bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 nguồn viện trợ không hoàn lại (chi thường xuyên) số tiền 14.713,5 tỷ đồng.
 
Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát chính xác số liệu, cập nhật kịp thời, làm rõ các nội dung chi cho các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch và xem xét trách nhiệm, rút kinh nghiệm trong việc chậm phân bổ dự toán được Quốc hội giao, kéo dài việc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung dự toán thu, chi theo quy định của pháp luật.
 
Về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát số liệu điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và chịu trách nhiệm về số liệu, bảo đảm tổng mức bội chi của ngân sách địa phương không tăng, dư nợ của từng địa phương đúng trong hạn mức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thời hạn giải ngân số vốn điều chỉnh tăng dự toán năm 2022 của các địa phương theo đúng quy định.
 
Trên cơ sở cam kết của Chính phủ và các địa phương, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh dự toán theo phương án Chính phủ trình; đồng thời đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc tổng hợp kiến nghị của các các địa phương chậm, chưa tổng hợp đầy đủ, kịp thời báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.
 
Theo VĂN TOẢN (Nhân Dân)

tin liên quan

Kết quả kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(QBĐT) - Ngày 28/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 20 do đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai công tác năm 2023

(QBĐT) - Chiều 30/12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Khánh thành và bàn giao công trình nông thôn mới ở xã Trọng Hóa

(QBĐT) - Ngày 30/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nông thôn mới ở bản K. Ing (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa).