Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

  • 09:34 | Thứ Ba, 27/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Kế hoạch nhằm tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; trong đó, tập trung cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, thủ tục liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp...
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký vừa uyết định số 104/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch Cải cách Thủ tục Hành chính trọng tâm năm 2024.
 
Kế hoạch nhằm tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; trong đó, tập trung cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp.
 
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; áp dụng các phương pháp tiên tiến của quốc tế để thí điểm triển khai một số nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong năm 2024, tạo đà để nhân rộng triển khai trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo. 
Công dân làm thủ tục hành chính tại phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Công dân làm thủ tục hành chính tại phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Đồng thời, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo việc tuân thủ của tổ chức, cá nhân.
 
Kế hoạch xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm gồm: cải cách các quy định thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đổi mới việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
 
Cụ thể, về cải cách các quy định thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang là rào cản, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; trong đó, tập trung ưu tiên rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh gửi Văn phòng Chính phủ chậm nhất trong tháng 5/2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Trên cơ sở các phương án cắt giảm, đơn giản hóa do các bộ, cơ quan đề xuất, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh. Thời hạn hoàn thành trong tháng 6/2024.
 
Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhóm quy định liên quan đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, nghiên cứu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện phương án đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhằm cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm thực chất, hiệu quả, trường hợp bổ sung phương án đơn giản hóa thì gửi Văn phòng Chính phủ chậm nhất trong tháng 2/2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Trên cơ sở phương án đơn giản hóa do các bộ, cơ quan đề xuất, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn hoàn thành trong tháng 3/2024. 
Bộ phận 1 cửa Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
Bộ phận 1 cửa Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
Về đổi mới việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, kế hoạch yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2024.
 
Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử; đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm; đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan, địa phương.
 
Định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.
Theo Vietnam+

tin liên quan

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 48

(QBĐT) - Sáng nay, 26/2, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 48.

Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động số 163/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 5/1/2024 của Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Đơn giản hóa thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho đấu thầu qua mạng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất hoạt động đấu thầu, tiếp tục tạo thuận lợi cho đấu thầu qua mạng.