.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển kết hợp bảo vệ chủ quyền

.
08:42, Thứ Năm, 12/09/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Viện nghiên cứu Khoa học và Hành chính vừa chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo về chủ quyền trên các vùng biển đảo của tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới”, được Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đánh giá cao.
 Đề tài tập trung khảo sát và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền trên vùng biển, đảo của tỉnh Quảng Bình.
Đề tài tập trung khảo sát và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền trên vùng biển, đảo của tỉnh Quảng Bình.
Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo. Đề tài đã tập trung khảo sát và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền trên vùng biển đảo của tỉnh Quảng Bình, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo của tỉnh nhà trong tình hình mới hiện nay.
 
Nhiệm vụ cũng nhằm tạo ra những chuyển biến từ trong nhận thức đến việc tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế biển kết hợp bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo tỉnh ta.
Sau hơn một năm nghiên cứu, Viện nghiên cứu Khoa học và Hành chính đã hoàn thành tốt những mục tiêu mà nhiệm vụ đã đề ra. Các giải pháp mà nhiệm vụ đưa ra sẽ đóng góp tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo trong giai đoạn hiện nay.
 
Tuyết Trinh
,