Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

  • 09:43 | Thứ Ba, 13/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng nhiều phương thức, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, xảo quyệt và trực diện hơn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong toàn quân đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc, đề cao trách nhiệm, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 35) đạt nhiều kết quả quan trọng.
 
Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 QUTW đã kịp thời tham mưu với Thường vụ QUTW lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình thực tiễn các cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã quán triệt, cụ thể hóa các chiến lược quân sự, quốc phòng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 35; chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của cách mạng, quân đội và đơn vị trong tình hình mới.
 
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, các cơ quan, đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của trên, tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập, quán triệt, vận dụng thực hiện Nghị quyết số 35 và các kế hoạch, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, BCĐ 35 Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, triệt phá tin giả, thông tin xấu, độc; gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Về mặt lý luận, các cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tổ chức đã thu hút hàng ngàn tác giả dự thi. Ảnh: Bích Nguyên
Về mặt lý luận, các cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tổ chức đã thu hút hàng ngàn tác giả dự thi. Ảnh: Bích Nguyên
Trên lĩnh vực lý luận chính trị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức 2 Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (năm 2022 và 2023) từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân. Riêng năm 2023, toàn quân có trên 111.000 bài dự thi, tăng trên 55.000 bài so với năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng các nhà khoa học của các học viện, nhà trường Quân đội, cán bộ nhóm chuyên gia... tích cực thu thập, lựa chọn thông tin, xây dựng luận cứ, bài viết chuyên sâu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch làm cơ sở để Lực lượng 47 toàn quân lan tỏa, nghiên cứu và vận dụng đấu tranh.
 
Thực hiện Nghị quyết số 35, các cơ quan báo chí quân đội bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; duy trì và mở rộng các chuyên trang, chuyên mục phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “nhận diện sự thật”. Cùng với đó, các cơ quan báo chí Quân đội đã đăng tải hàng nghìn tin, bài đấu tranh chuyên sâu bảo đảm tính giáo dục và chiến đấu, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội ghi nhận và đánh giá cao. BCĐ 35 QUTW đã chỉ đạo các báo, tạp chí thuộc các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân tích cực tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục phòng, chống “diễn biến hòa bình”.
 
Trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, đã tổ chức 13 trại sáng tác; tổ chức biểu diễn, quảng bá hàng trăm tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng nhằm khẳng định giá trị của nền văn học cách mạng theo đường lối văn nghệ của Đảng, tôn vinh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phê phán những quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật, bóp méo, xuyên tạc lịch sử, hạ bệ thần tượng tôn kính của dân tộc, xu hướng hòa tan trong hội nhập, xu hướng lai căng, tiếp nhận không chọn lọc văn hóa, văn học nước ngoài...
 
Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục và kịp thời định hướng cho bộ đội nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thường xuyên nắm thông tin dư luận trên Internet, mạng xã hội, tăng cường chia sẻ các tin, bài, thông tin tích cực; khẳng định thành tựu của đất nước, quân đội và hoạt động đối ngoại quốc phòng Việt Nam; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Các cơ quan báo chí trong quân đội duy trì các chuyên mục phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đăng tải nhiều tin, bài khẳng định hình ảnh cao đẹp của
Các cơ quan báo chí trong quân đội duy trì các chuyên mục phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đăng tải nhiều tin, bài khẳng định hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ảnh: Bích Nguyên
Trong 5 năm qua, các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi thông tin của gần 1.000 kênh báo điện tử trong và ngoài nước; tổ chức theo dõi việc phát tán tài liệu của hơn 300 trang truyền thống điện tử của thế lực thù địch. Giám sát thường xuyên gần 15 triệu tài khoản mạng Facebook và giám sát định kỳ khoảng 45 triệu tài khoản, trong đó, xác định hơn 500 tài khoản phản động cầm đầu, 150 nhóm phản động chủ chốt.
 
Qua theo dõi, các cơ quan chức năng của Quân đội phát hiện hơn 3.000 website, tài khoản mạng xã hội phát tán tài liệu chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chủ động phát hiện, bóc gỡ, vô hiệu hóa hơn 370 tài khoản và gần 3.000 bài viết, video có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Tổ chức 25 đợt đấu tranh, yêu cầu bóc gỡ gần 23.000 tin, bài viết có nội dung tiêu cực.
 
Theo nhận định của BCĐ 35 QUTW, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn mới. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra những yêu cầu cao hơn. Trước tình hình đó, QUTW, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam mà thường xuyên, trực tiếp là BCĐ 35 QUTW, BCĐ 35 các đơn vị trong toàn quân xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và toàn diện Nghị quyết số 35.
 
Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Tập trung đổi mới, đa dạng hóa các hình thức và phương pháp tuyên truyền. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ 35, Lực lượng 47 các cấp; từng bước hiện đại hóa các trang bị, phương tiện kỹ thuật, công nghệ bảo đảm. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện Nghị quyết số 35.
Theo Báo Biên phòng

tin liên quan

Dấu ấn BĐBP trên trận tuyến đấu tranh, phòng chống tội phạm

Năm 2023, với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệp đồng tác chiến hiệu quả, lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm của BĐBP đã liên tiếp lập chiến công, góp phần ngăn chặn, kiềm chế tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho đất nước và nhân dân.

Bộ Quốc phòng giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Giáp Thìn 2024

Ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến, chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 toàn quân.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị trong đêm giao thừa

(QBĐT) - Tối 9/2 (tức 30 Tết), đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, động viên và chúc mừng năm mới tại một số đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.