Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị

  • 09:47 | Thứ Tư, 17/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục (PCGD), giáo dục bắt buộc (GDBB), xóa mù chữ (XMC) cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh (HS) trong giáo dục phổ thông (GDPT), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
 
I. Mục đích, yêu cầu
 
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác PCGD, GDBB, XMC cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng HS trong GDPT, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.
 
2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TW; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.
 
3. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCGD, GDBB, XMC cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng HS trong GDPT. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW và các văn bản liên quan đến công tác PCGD, GDBB, XMC cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng HS trong GDPT.
 
II. Nhiệm vụ và giải pháp
 
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCGD, GDBB, XMC cho người lớn và phân luồng HS trong GDPT, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Việc giáo dục, hình thành thói quen đọc sách cho học sinh rất được ngành Giáo dục-Đào tạo quan tâm (Trong ảnh: Học sinh đọc sách tại Thư viện tỉnh). Ảnh: M.Huệ
Việc giáo dục, hình thành thói quen đọc sách cho học sinh rất được ngành Giáo dục-Đào tạo quan tâm (Trong ảnh: Học sinh đọc sách tại Thư viện tỉnh). Ảnh: M.Huệ
Tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, bảo đảm cho mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ học tập, hoàn thành PCGD, GDBB; chú trọng trang bị kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho người mới biết chữ, duy trì và nâng cao tính bền vững đối với kết quả XMC cho người lớn, chú trọng XMC chức năng; tăng cường tư vấn hướng nghiệp và phân luồng HS sau trung học cơ sở phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng, hoàn cảnh, có cơ hội tiếp tục học tập; tạo điều kiện cho người trong độ tuổi lao động có thể tự tạo việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, thích ứng với những thay đổi của xã hội; đồng thời, phát triển hệ thống GD mở để tạo cơ hội học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, cân đối cơ cấu ngành nghề, phát triển GD gắn với kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.
 
Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động thông qua các hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, nhất là đối với người học và gia đình; tăng cường sự tham gia của các cơ quan truyền thông đại chúng và phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, internet; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu, địa phương làm tốt.
 
2. Áp dụng hệ thống chính sách, pháp luật, tạo sự đồng bộ, liên thông, nâng cao chất lượng công tác PCGD, GDBB, XMC cho người lớn và phân luồng HS sau trung học đáp ứng yêu cầu đề ra.
 
Chú trọng chính sách ưu tiên đầu tư phát triển GD mầm non, GDPT, GD thường xuyên, GD nghề nghiệp; có chính sách tháo gỡ việc phát triển mạng lưới trường, lớp dân lập, tư thục; duy trì và nâng cao chất lượng PCGD, GDBB, XMC cho người lớn ở địa bàn khó khăn, kết quả chưa vững chắc; hỗ trợ học nghề, tạo điều kiện cho HS tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông lựa chọn chương trình GD phù hợp, được thuận lợi trong chuyển đổi giữa các chương trình GD, học thường xuyên, học suốt đời, liên thông giữa các trình độ đào tạo GD nghề nghiệp và cấp học cao hơn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, khai thác có hiệu quả tài nguyên GD mở, góp phần phát triển nguồn nhân lực bền vững, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận GD.
 
3. Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và GD nghề nghiệp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, tiếp cận dần chuẩn các nước tiên tiến. Chú trọng việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất, tư tưởng, đạo đức, năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên. Nâng cao chất lượng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý GD gắn với quy hoạch nhân lực ngành GD.
 
Thực hiện chính sách tiền lương, tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, thu hút, bảo đảm điều kiện cần thiết để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ; có chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, cơ sở GD chuyên biệt.
 
4. Nâng cao vai trò chủ đạo, trách nhiệm quản lý nhà nước, bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nguồn lực, bảo đảm ngân sách để hoàn thành các mục tiêu về PCGD, GDBB, XMC, phân luồng HS trong GDPT, ưu tiên PCGD mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về GD-ĐT; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm.
 
Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện cho GD mầm non, GDPT, GD thường xuyên, GD nghề nghiệp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa gắn với quy hoạch hệ thống GD quốc dân, quy hoạch quốc gia, ngành, lãnh thổ. Đặc biệt quan tâm phát triển mạng lưới trường, điểm trường, lớp học; trường dân tộc nội trú, lớp nội trú dân nuôi, lớp bán trú ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.
 
Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư xây dựng trường, lớp, nhất là trường mầm non, nhà trẻ ngoài công lập tại khu công nghiệp, khu đô thị đông dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
 
III. Tổ chức thực hiện
 
1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 29-CT/TW. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong công tác PCGD, GDBB, XMC cho người lớn và phân luồng HS trong GDPT. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCGD, GDBB, XMC cho người lớn và phân luồng HS trong GDPT ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.
 
2. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh căn cứ Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản liên quan của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo đưa nội dung PCGD, GDBB, XMC cho người lớn và phân luồng HS trong GDPT vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố rà soát và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện công tác PCGD, GDBB, XMC cho người lớn và phân luồng HS trong GDPT phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.
 
3. Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền, hỗ trợ việc triển khai thực hiện công tác PCGD, GDBB, XMC cho người lớn và phân luồng HS trong GDPT.
 
4. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình tăng cường công tác tuyên truyền, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCGD, GDBB, XMC cho người lớn và phân luồng HS trong GDPT; giới thiệu những kinh nghiệm hay, những điển hình tốt trong triển khai thực hiện.
 
5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.
Baoquangbinh.vn

tin liên quan

Dấu ấn 76 năm xây dựng và phát triển

(QBĐT) - Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, tiên phong của một tổ chức đảng có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh. 

Quảng Bình-Hào khí 420 năm (1604-2024)

(QBĐT) - Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng (18/8/1954), quân và dân Quảng Bình cùng một lúc phải dồn sức giải quyết nhiều việc hết sức cấp bách. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình bắt tay thực hiện công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bố Trạch

(QBĐT) - Sáng nay, 16/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 37 để bầu chức danh Bí thư Huyện ủy.