Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (20/4/1948-20/4/2024)

Dấu ấn 76 năm xây dựng và phát triển

  • 06:12 | Thứ Tư, 17/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, tiên phong của một tổ chức đảng có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong Đảng bộ luôn có quan điểm lập trường vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng phấn đấu vươn lên, khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng luôn được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quan tâm thực hiện.
Công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng luôn được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quan tâm thực hiện.
Ngày 20/4/1948, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đảng bộ Liên chi CCQ cấp tỉnh được thành lập, đây được xem là thời điểm ra đời của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh ngày nay. Qua từng giai đoạn phát triển, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh luôn giữ vững đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực, chủ động sáng tạo của cấp ủy và đội ngũ CB, ĐV để triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện của Đảng bộ và CCQ, đơn vị.
 
Qua 7 kỳ đại hội, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt. Từ một Đảng bộ chỉ có 34 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 175 ĐV, đến nay đã có 70 TCCSĐ, với hơn 5.000 ĐV. Đội ngũ CB, ĐV có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, có trình độ cao về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Hoạt động của các TCCSĐ và đội ngũ CB, ĐV trong Đảng bộ khối có ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của tỉnh.
 
Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, các cấp ủy đảng và đội ngũ CB, ĐV trong toàn đảng bộ luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm triển khai toàn diện, đồng bộ và ngày càng hiệu quả.
 
Các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Trung ương, của tỉnh được quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thành những nghị quyết chuyên đề để thực hiện phù hợp với đặc thù của các TCCSĐ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho CB, ĐV được chú trọng; nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường. 
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh Lam trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022).
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh Lam trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022).
Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, bảo đảm đúng quy định và tạo chuyển biến rõ nét, nhất là công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp ĐV và triển khai các giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đồng thời kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật về Đảng, phòng ngừa với xử lý vi phạm kỷ luật. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Bám sát quan điểm phát triển của tỉnh, các cấp ủy và đội ngũ CB, ĐV Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo để thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Các cấp ủy tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong toàn đảng bộ. Tính tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường. Đảng bộ có nhiều gương điển hình trong công tác, học tập, lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm…; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những ĐV vi phạm, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng ủy khối và cấp ủy các cấp không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa, hàng năm đề ra.
 
Thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển; đồng thời, nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối. Với mục tiêu tiếp tục tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh xác định cần thực hiện tốt những nội dung sau:
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với Hội Khuyến học tỉnh.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với Hội Khuyến học tỉnh.

Một là, tập trung lãnh đạo CB, ĐV tích cực lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp thực tiễn, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, ĐV. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng ĐV; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và chuyên trách công tác đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong CCQ, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tác phong công tác khoa học, văn minh, gần dân, kính trọng dân.
 
Bốn là, kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận CB, ĐV; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi ĐV, chi bộ, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện.
 
Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, tự hào về bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước, đoàn kết của các thế hệ CB, ĐV đi trước, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh sẽ tiếp tục kế tục và phát huy truyền thống cao quý, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kiên quyết, kiên trì, sáng tạo, xây dựng và khẳng định được vai trò, vị trí trọng yếu của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh trong hệ thống chính trị của tỉnh.
 
Những kết quả đạt được trong 76 năm qua, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba. Đảng ủy khối cùng nhiều đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đảng viên đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý…
 
Nguyễn Thanh Lam
Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

tin liên quan

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

(QBĐT) - Sáng 16/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2024 cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện. 

Quảng Bình-Hào khí 420 năm (1604-2024)

(QBĐT) - Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng (18/8/1954), quân và dân Quảng Bình cùng một lúc phải dồn sức giải quyết nhiều việc hết sức cấp bách. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình bắt tay thực hiện công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bố Trạch

(QBĐT) - Sáng nay, 16/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 37 để bầu chức danh Bí thư Huyện ủy.