Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng​

  • 15:43 | Chủ Nhật, 11/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tựa đề: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.
 
Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự (Bộ Quốc phòng) đã có bài viết chia sẻ cảm nhận và cho rằng, một trong những nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
 
Thông qua bài viết, cụm từ “Nhân dân” được thể hiện rõ khi Tổng Bí thư nhắc tới hơn 60 lần cho thấy rõ, giá trị cốt lõi, tư tưởng chủ đạo trong sự đúc kết 94 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cũng như định hướng sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới là “Lấy dân làm gốc”, dựa vào dân để xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; trong bất luận hoàn cảnh nào Đảng cũng phải vì lợi ích của Nhân dân; luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết; tất cả vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam.
 
Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định khơi dậy, phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong tiến trình cách mạng
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Ngay trong phần đầu bài viết, Tổng Bí thư khẳng định: Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối; chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931, với đỉnh cao là phong trào Xôviết - Nghệ Tĩnh; Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 2/9/1945.
 
Như vậy, việc gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối là nhân tố đặc biệt quan trọng để Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu to lớn của cách mạng. Nói cách khác, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi ra đời và trong những năm đầu lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đã gặt hái được nhiều thành công nổi bật. Bởi khi “ý Đảng” hợp với “lòng Dân” sẽ tạo nên sức mạnh vô địch để hoàn thành những mục tiêu to lớn của sự nghiệp cách mạng.
 
Trong 30 năm (1945 - 1975), do luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, tất cả vì lợi ích của Nhân dân, Đảng đã đạo Nhân dân hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp đó, trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện đất nước đã hoà bình, để khắc phục những bất cập của cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp, dẫn tới sự khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm sau chiến tranh, trên cơ sở tổng kết sáng kiến, sáng tạo trong thực tiễn của Nhân dân, Đảng ta đã tiến hành công cuộc Đổi mới. Khẳng định này của Tổng Bí thư một lần nữa cho thấy Nhân dân chính là mục tiêu, là động lực của sự nghiệp cách mạng. Vai trò lãnh đạo của Đảng chỉ có thể được phát huy cao độ khi dựa trên sức mạnh của Nhân dân; sự tổng kết cũng như sáng tạo của Nhân dân chính là tiền để cho Đảng khởi xướng sự nghiệp Đổi mới.
 
Lịch sử đã minh chứng, chúng ta tiến hành Đổi mới là vì dân, dựa vào dân để đổi mới, được toàn dân đồng tình ủng hộ, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng ta khẳng định: “Sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Chính Nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với Nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời Nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng”. Qua 30 năm đổi mới, Đảng ta rút ra bài học kinh nghiệm quan trọng: “Đổi mới phải vì lợi ích của Nhân dân, dựa vào Nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Nhân dân”. Bài học này tiếp tục được nhấn mạnh tại Đại hội XIII của Đảng (1/2021). Vì bài học kinh nghiệm đó không chỉ là sự tổng kết của lịch sử dân tộc, của quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của quá trình đổi mới đất nước, mà còn là kim chỉ nam cho định hướng phát triển trong tương lai của dân tộc.
 
Xuất phát từ thực tiễn để tổng kết thành lý luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trong bài viết: Thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân.
 
Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy. Trong số những truyền thống được đúc kết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh truyền thống: Gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ Nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Có thể nói, sự tổng kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự khái quát đầy đủ nhất, sâu sắc nhất về truyền thống và lịch sử của Đảng ta. Hơn nữa, vốn là người có tầm cao trí tuệ, từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, nhiều năm phụ trách công tác lý luận của Đảng, chứng kiến những thành tựu cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đủ cơ sở để khẳng định, đánh giá vai trò to lớn của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng! Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
 
Tiếp tục khơi dậy, phát huy vai trò to lớn của Nhân dân - Kim chỉ nam để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới
 
Trong phần thứ ba của bài viết với tiêu đề "Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng", sau khi dự báo tình hình thế giới và trong nước, chỉ rõ những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức phải đối mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khoá XIII đến nay, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khoá XIII và đến năm 2030…
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là những định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
 
Tâm đắc và cảm phục, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là thời điểm Đất nước ta vừa kết thúc năm 2023 mới nhiều thành tựu và bước sang năm 2024 với niềm tin, khí thế mới. Cùng với những nội dung quan trọng khác được đề cập, việc chỉ rõ vị trí, vai trò của Nhân dân trong tiến trình cách mạng của Đảng 94 năm qua đã khơi dậy, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới. Bởi 94 năm có Đảng là chặng đường vinh quang đầy ắp niềm tin yêu của “Tình Dân” - “Nghĩa Đảng”. Đảng được Nhân dân gắn bó như một lẽ đương nhiên.
 
Toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta do Đảng khởi xướng, luôn đi tới thắng lợi, bởi có Nhân dân tham gia, Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chất keo gắn bó Nhân dân với Đảng ngày càng bền chặt, trở thành xung lực của cách mạng, thể hiện phẩm chất nhân văn, phẩm chất trí tuệ của Đảng và sự cao quý vô cùng của lòng dân. Lý tưởng cao đẹp và mục tiêu phấn đấu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phồn vinh, hạnh phúc chính là hạnh phúc muôn đời của dân tộc ta, Nhân dân ta.
 
Vậy nên Nhân dân cả nước ta gọi Đảng Cộng sản Việt Nam bằng sự trừu mến, thân thương nhất: ĐẢNG TA. Hơn nữa, những định hướng phát huy sức mạnh của Nhân dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong bài viết là “Kim chỉ nam” để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình trong lãnh đạo Nhân dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Theo TTXVN

tin liên quan

Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn - 2024, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Khát vọng rồng bay

(QBĐT) - Đất nước lại rộn ràng đón mùa xuân Giáp Thìn với bao khát vọng rồng bay. 

Thư chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024

(QBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có thư chúc mừng năm mới gửi tới đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, người lao động, con em quê hương trong nước và nước ngoài.