Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận

  • 05:58 | Thứ Năm, 28/09/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng ấy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lệ Thủy đã thường xuyên quan tâm chăm lo công tác dân vận, góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc…
 
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, UBND huyện, sự quan tâm, tạo điều kiện phối hợp giúp đỡ của ban, ngành, đoàn thể địa phương, công tác dân vận của lực lượng vũ trang  huyện Lệ Thủy đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
 
Cùng với đó, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh. Nhiều chương trình, mô hình tiếp tục được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Bữa cơm cho em”, dạy bơi miễn phí cho trẻ em.
 
Từ năm 2014 đến nay, đã có hơn 1,7 tỷ đồng được Ban CHQS huyện huy động để thực hiện các hoạt động, mô hình thiện nguyện…, góp phần quan trọng trong việc xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc ở khắp các cơ sở trong toàn huyện, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Bữa cơm cho em ở Trường mầm non Lâm Thủy.
Bữa cơm cho em ở Trường mầm non Lâm Thủy.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, như: Hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình nhân dân ở một số địa bàn đặc biệt khó khăn có lúc chưa kịp thời, hiệu quả còn chưa cao, nhất là trong việc làm thay đổi nếp nghĩ cách làm, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giúp dân giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống các tệ nạn xã hội. Công tác phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin giữa các đơn vị lực lượng vũ trang với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong hoạt động công tác dân vận có lúc chưa thường xuyên.
 
Những tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, như: Nhận thức đối với vai trò, tầm quan trọng về công tác dân vận của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; một số cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế về trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ; cơ chế phối hợp hoạt động về công tác dân vận chưa đồng bộ…
 
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của huyện nhà, Đảng ủy-Ban CHQS huyện xác định một số chủ trương, biện pháp cơ bản.
 
Trước hết, phải xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; hàng năm, đưa nội dung công tác dân vận vào nghị quyết lãnh đạo của từng đơn vị, địa phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy về công tác dân vận; trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2015 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, chương trình về phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Bộ CHQS tỉnh giai đoạn 2021-2026, đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”.
 
Thứ hai, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác của người dân. Chú ý tập trung tuyên truyền ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền. Chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.
 
Thứ ba, tiếp tục tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cơ sở vững mạnh; nâng cao khả năng tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phát huy tốt vai trò của các già làng, những người có uy tín trong các dòng họ, hội cựu chiến binh, hội ng­ười cao tuổi... nhằm bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất giữa các dân tộc trong cộng đồng dân cư.
Hướng dẫn bà con bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy chăm sóc lúa nước. -
Hướng dẫn bà con bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy chăm sóc lúa nước.
Thứ tư, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tại các đơn vị, địa phương bảo đảm đủ số lượng, có kiến thức, trình độ, năng lực, kỹ năng làm công tác dân vận, nắm vững pháp luật, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, có văn hóa ứng xử đúng mực, đúng với phương châm “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm”.
 
Một nội dung không thể thiếu nữa là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang huyện gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện công tác dân vận; tập trung thực hiện các quy chế phối hợp đã được ký kết về công tác dân vận. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.
 
Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang. Từ những chủ trương, giải pháp đã xác định và với tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, tin tưởng rằng, Ban CHQS huyện sẽ tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận theo đúng tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã từng căn dặn: Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.
 
Thượng tá Trần Văn Ngọc
Chính trị viên Ban CHQS huyện Lệ Thủy 

tin liên quan

Năm 2024, công dân nữ muốn tham gia nghĩa vụ quân sự có được không?

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và khi quân đội có nhu cầu.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4: Kiểm tra công tác chuẩn bị quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2023-2024

(QBĐT) - Sáng nay, 27/9, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, mùa khô 2023-2024 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Tổ chức an táng hài cốt liệt sỹ

Vừa qua, tại nghĩa trang liệt sỹ xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trang trọng Lễ truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính.