.

Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 16 (tiếp theo)

.
06:05, Thứ Sáu, 18/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức vào ngày 28-8-2020 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. 
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục, sửa chữa đập dâng Đức Phổ thuộc hệ thống thủy lợi Phú Vinh
(NQ số 131/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
 
Xét Tờ trình số 1492/TTr-UBND ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục, sửa chữa đập dâng Đức Phổ thuộc hệ thống thủy lợi Phú Vinh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục, sửa chữa đập dâng Đức Phổ thuộc hệ thống thủy lợi Phú Vinh với các nội dung sau:
 
1.  Tên dự án: Khắc phục, sửa chữa đập dâng Đức Phổ thuộc hệ thống thủy lợi Phú Vinh.
2.  Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Bình
3.  Mục tiêu đầu tư: Khắc phục, sửa chữa đập dâng Đức Phổ thuộc hệ thống thủy lợi Phú Vinh nhằm đảm bảo tạo thành một hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, đồng bộ ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu và hạn hán cực đoan như hiện nay nhằm tiết kiệm nước phục vụ các nhu cầu dân sinh khác như cấp nước thô, xả xuống hạ lưu chống xâm nhập mặn cửa sông
4.  Quy mô đầu tư:
- Lựa chọn thay thế đập dâng Đức Phổ vận hành giữ nước và thoát lũ bằng hình thức túi cao su sang cống ngăn sông kết cấu bằng BTCT vận hành dâng nước và thoát lũ bằng cửa van phẳng bằng thép. Vị trí cống chọn ở thượng lưu đập dâng cao su nhằm tận dụng các hạng mục công trình có sẵn để làm tiêu năng.
 
- Gia cố bảo vệ mái bờ sông phía thượng và hạ lưu cống.
 
5.  Dự án nhóm: C.
6.  Tổng mức đầu tư dự án: 7.000.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Bảy tỷ đồng)
 
7.  Cơ cấu nguồn vốn:
-   Nguồn vốn đầu tư:Ngân sách tỉnh.
 
-  Khả năng cân đối vốn: Vốn dự phòng ngân sách tỉnh đã được UBND tỉnh bố trí 5 tỷ đồng tại các Quyết định số: 4531/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 (1 tỷ đồng); 876/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 (4 tỷ đồng); số vốn 2 tỷ đồng còn lại UBND tỉnh sẽ hỗ trợ từ các nguồn khác thuộc ngân sách tỉnh năm 2021.
 
Nguồn vốn cho dự án được bố trí trong giai đoạn 2019-2021, trong đó:
 
+ Năm 2019: 1.000 triệu đồng;
 
+ Năm 2020: 4.000 triệu đồng;
 
+ Năm 2021: 2.000 triệu đồng.
 
8.  Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
9.  Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy (giai đoạn 1)
(NQ số 132/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
 
Xét Tờ trình số 1498/TTr-UBND ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy (giai đoạn 1):
 
Tên dự án: Khu dân cư thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy (giai đoạn 1). Loại Dự án: Dự án nhóm C.Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Bình.Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.Tên chủ đầu tư: UBND huyện Lệ Thủy.Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.Mục tiêu đầu tư:  Nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới hiện đại, đồng bộ; phù hợp với không gian kiến trúc cũng như quy hoạch chung đô thị Kiến Giang; đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất.Quy mô đầu tư: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật với diện tích toàn bộ dự án khoảng 4,5 ha, gồm: san nền; giao thông; cấp điện; cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết được phê duyệt và các hạng mục phụ trợ khác.   Phạm vi, ranh giới, diện tích, quy hoạch và hiện trạng sử dụng đất:
 
- Diện tích sử dụng đất khoảng 4,5 ha.
 
- Ví trí tiếp giáp cụ thể như sau:
 
+ Phía Tây Nam giáp Quốc lộ 1A;
 
+ Phía Tây Bắc giáp đất trồng lúa;
 
+ Phía Đông Bắc giáp khu dân cư;
 
+ Phía Đông Nam giáp khu dân cư.
 
-  Về quy hoạch: Dự án phù hợp với Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Lệ Thủy phê duyệt tại Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 28/6/2019; phù hợp với phương án sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh và của huyện Lệ Thủy tại Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 05/6/2020 của HĐND tỉnh thông qua bổ sung danh mục công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình.
 
-   Hiện trạng khu đất đề xuất dự án: Đất trồng lúa kém hiệu quả.
 
Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 33.956 triệu đồng (Ba mươi ba tỷ chín trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dự án (trước mắt tạm ứng Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện).Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022.
 
Điều 2.  Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
 
NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường liên xã Quảng Xuân-Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch
(NQ số 133/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
 
Xét Tờ trình số 1510/TTr-UBND ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường liên xã Quảng Xuân – Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường liên xã Quảng Xuân – Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch:
 
1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:
 
- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt:  9.500 triệu đồng (Chín tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
 
Trong đó:
 
+ Chi phí xây dựng: 6.431 triệu đồng;
 
+ Chi phí quản lý dự án:    130 triệu đồng;
 
+ Chi phí tư vấn ĐTXD:   694 triệu đồng;
 
+ Chi phí khác:       356 triệu đồng;
 
+ Chi phí đền bù GPMB:  1.500 triệu đồng;
 
+ Chi phí dự phòng: 389 triệu đồng. 
 
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh:   11.670 triệu đồng (Mười một tỷ sáu trăm bảy mươi triệu đồng)
 
Trong đó:
 
+ Chi phí xây dựng: 6.431 triệu đồng;
 
+ Chi phí quản lý dự án:    130 triệu đồng;
 
+ Chi phí tư vấn ĐTXD:   694 triệu đồng;
 
+ Chi phí khác:       356 triệu đồng;
 
+ Chi phí đền bù GPMB:  3.670 triệu đồng;
 
+ Chi phí dự phòng: 389 triệu đồng. 
 
2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:
 
- Cơ cấu nguồn vốn đã phê duyệt:
 
+ Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2015: 8.000 triệu đồng
 
+ Nguồn vốn dự phòng thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2017: 1.500 triệu đồng
 
- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh:
 
+ Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2015: 8.000 triệu đồng
 
+ Nguồn vốn dự phòng thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2017: 1.500 triệu đồng
 
+ Nguồn vốn ngân sách huyện: 2.170 triệu đồng.
 
- Lý do điều chỉnh: Bổ sung phần chi phí GPMB phát sinh làm tăng tổng mức đầu tư.
 
3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:
 
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: 2015-2016.
 
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành trong năm 2020.
 
- Lý do điều chỉnh: Do vướng mắc giải phóng mặt bằng trong quá trình xây dựng tuyến số 4, tuyến số 5 (vị trí xây dựng tuyến nằm dọc theo ranh giới khu nghĩa địa đang tranh chấp giữa thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân và thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án).
 
Điều 2. Ngoài các nội dung điều chỉnh trên, các nội dung còn lại thực hiện theo Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 19/11/2015; 949/QĐ-UBND ngày 01/4/2016, 2450/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh.
 
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh
(NQ số 134/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
 
Xét Tờ trình số 1499/TTr-UBND ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư (thời gian thực hiện dự án) các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh với nội dung cụ thể sau:
 
1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới:
 
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2017 – 2019;
 
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2017 - 2021.
 
2. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở phía Nam đường Cao Thắng, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới:
 
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2017 – 2019;
 
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2017 - 2021.
 
3. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực đất ở tổ dân phố Diêm Hải, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới:
 
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 20182020;
 
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 20182022.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường phục vụ công tác tuần tra và chữa cháy rừng xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh
(NQ số 135/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
 
Xét Tờ trình số 1509/TTr-UBND ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường phục vụ công tác tuần tra và chữa cháy rừng xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường phục vụ công tác tuần tra và chữa cháy rừng xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh với các nội dung sau:
 
1. Tên dự án: Đường phục vụ công tác tuần tra và chữa cháy rừng xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh.2.    Tên Chủ đầu tư: Chi cục kiểm lâm Quảng Bình.
 
3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng đường phục vụ công tác tuần tra và chữa cháy rừng xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh nhằm đảm bảo an toàn và thuận lợi trong công tác tuần tra và chữa cháy rừng, nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
 
4.   Quy mô đầu tư:
 
* Đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường cấp phối với tổng chiều dài dự kiến L=10,0km bao gồm 04 tuyến đường:
 
- Tuyến 1: Điểm đầu nối với điểm cuối tuyến đường bê tông hiện có, điểm cuối dự kiến tại Km4+300,0 vào khu vực rừng trồng keo.
 
- Tuyến 2: Điểm đầu tại mép đường HCM nhánh Đông (tại Km994+200), điểm cuối dự kiến tại Km3+500,0 vào khu vực rừng trồng keo.
 
- Tuyến 3: Điểm đầu tại ngã 3 đường đất, điểm cuối dự kiến tại Km1+50,0 vào khu vực rừng trồng keo.
 
- Tuyến 4: Điểm đầu mép đường HCM nhánh Đông (tại Km996+500), điểm cuối dự kiến tại Km1+150,0 vào khu vực rừng trồng keo.
 
* Thiết kế mặt cắt ngang đường cấp IV theo tiêu TCVN 7025:2002 (đường ô tô lâm nghiệp – yêu cầu thiết kế) có châm chước:
 
- Bề rộng nền: Bnền=3,5m
 
- Bề rộng mặt: Bmặt=3,5m
 
- Cứ 200 đến 400m bố trí một điểm tránh xe với mặt cắt ngang như sau: 
 
+ Bề rộng nền : Bnền= 6,0m.
 
+ Bề rộng mặt: Bmặt= 6,0m.
 
- Rãnh dọc hình thang đối với nền đất và đất lẫn đá, kích thước 0,4x0,4x1,2m; đối với đoạn qua đá kích thước rãnh 1,2x0,4m.
 
* Thiết kế mặt đường:
 
- Mặt đường thiết kế bằng cấp phối đồi, độ chặt đảm bảo K≥0,95, dày 30cm.
 
- Đối với đoạn qua cống: kết cấu mặt đường như sau:
 
+ Mặt đường bê tông M300 dày 16cm.
 
+ Lót 1 lớp giấy dầu.
 
+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 12cm.
 
* Hệ thống thoát nước: dự kiến bố trí 35 cống trên toàn tuyến.
 
* Hệ thống biển báo an toàn giao thông.
 
5.   Dự án nhóm: C.6.  Tổng mức đầu tư dự án:     8.000 triệu đồng.
 
(Bằng chữ: Tám tỷ đồng)
 
7.  Cơ cấu nguồn vốn:
 
-    Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh hàng năm.
 
-    Về dự kiến khả năng cân đối vốn:
 
+     Năm 2020: 4.000 triệu đồng (đã bố trí tại Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 23/12/2019)
 
+    Năm 2021: 4.000 triệu đồng.
 
8.  Địa điểm thực hiện dự án: Xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh.
 
9.  Thời gian thực hiện đầu tư dự án: Năm 2020-2021.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
,