.

Xây dựng Hội Nhà báo ngày càng vững mạnh, xứng đáng là ngôi nhà chung, thu hút, tập hợp đội ngũ những người làm báo tỉnh Quảng Bình

.
07:47, Thứ Bảy, 08/08/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Đại hội VI, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình (Hội Nhà báo tỉnh) nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh ta đang ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2015-2020 và chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Những người làm báo Quảng Bình đã nỗ lực đoàn kết, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của mình để góp phần xứng đáng vào thành tích chung của tỉnh nhà trong suốt chặng đường 5 năm qua.
 
Có thể nói, những năm qua, báo chí Quảng Bình đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, ngày càng khẳng định là một trong những kênh thông tin quan trọng, thực hiện tốt chức năng cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 160/200 phóng viên, biên tập viên hoạt động trong các cơ quan báo chí của tỉnh được cấp thẻ nhà báo và trên 150 phóng viên, biên tập viên được cấp thẻ hội viên. Đội ngũ những người làm báo tỉnh ta luôn nêu cao lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp, nỗ lực phấn đấu, miệt mài lao động sáng tạo, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương.
 
Chất lượng thông tin trên các ấn phẩm báo chí ngày càng được nâng cao. Nội dung thông tin phong phú, đa dạng, bảo đảm tính thời sự, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Nhiều phóng viên không quản khó khăn, gian khổ, bám sát cơ sở, thực tiễn cuộc sống, xông xáo về vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn… để tìm tòi, phát hiện, biểu dương những điển hình, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước và các mặt của đời sống xã hội.
 
Các sự kiện chính trị quan trọng trong tỉnh, trong nước và quốc tế được thông tin kịp thời; tuyên truyền khá đậm nét việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của quê hương Quảng Bình.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định và các đại biểu xem các ấn phẩm đặc biệt tại Hội báo xuân Canh Tý 2020. Ảnh A.T
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định và các đại biểu xem các ấn phẩm đặc biệt tại Hội báo xuân Canh Tý 2020. Ảnh A.T
Những thành tích của báo chí Quảng Bình trong thời gian qua luôn gắn liền với những nỗ lực và chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, đặc biệt là những nỗ lực trong việc chăm lo bồi dưỡng về nhận thức chính trị, tư tưởng; chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức, tác phong của người làm báo; việc phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, hoạt động của tổ chức Hội. Hoạt động của các chi hội và Hội Nhà báo tỉnh đã góp phần gắn kết và hỗ trợ tích cực, nhất là về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên.
 
Hội Nhà báo tỉnh đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác báo chí; các chương trình công tác của Hội để tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều vấn đề có liên quan đến lĩnh vực báo chí, về công tác tổ chức, cán bộ các cơ quan báo chí của tỉnh và xây dựng, phát triển đội ngũ những người làm báo của tỉnh.
 
Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin-Truyền thông trong thực hiện công tác quản lý hội viên cũng như định hướng nội dung tuyên truyền trong các hội nghị giao ban báo chí hàng tháng hoặc những sự kiện chính trị quan trọng một cách kịp thời.
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cũng được Hội thường xuyên quan tâm đúng mức.
 
Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, chưa có hội viên nào vi phạm Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí, vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp đến mức bị cơ quan báo chí xử lý kỷ luật. Đây là kết quả về sự nỗ lực không ngừng của Hội Nhà báo tỉnh trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo chí tỉnh ta vẫn còn bộc lộ không ít những hạn chế cần được khắc phục. Đó là hình thức thông tin, phản ánh các mặt của đời sống xã hội có mặt chưa thật sự phong phú, sâu sắc; định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các vấn đề mới nảy sinh phức tạp có lúc chưa kịp thời; các tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch chưa nhiều, chưa sắc bén…
Hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh chậm có sự đổi mới nên chưa tạo được sự hấp dẫn, thu hút hội viên.
 
Đây đều là những vấn đề đặt ra cần phải khắc phục để từ đó có các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt của báo chí, tạo ra sự phát triển đúng hướng, lành mạnh.
 
Nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm hướng mọi hoạt động của báo chí và công tác Hội vào việc động viên phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.
 
Trong đó, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao văn Định đọc báo tại gian trưng bày hội báo xuân.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao văn Định đọc báo tại gian trưng bày hội báo xuân.
Thứ nhất, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức của người làm báo, coi đây là việc làm thường xuyên, là cơ sở để xây dựng các cấp hội trong sạch, vững mạnh. Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các cấp hội theo tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư (khóa XII) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, hội viên nhận thức đúng về vai trò của Hội Nhà báo, có trách nhiệm xây dựng tổ chức Hội phát triển.
 
Thứ hai, các cơ quan báo chí phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; tuyên truyền quảng bá tiềm năng, lợi thế của vùng đất và con người Quảng Bình đến với đông đảo nhân dân, bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế. Phát hiện, cổ vũ, động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trên mọi lĩnh vực; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán những tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái, những quan điểm, tư tưởng thù địch của các thế lực phản động, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.
 
Thứ ba, các cơ quan báo chí cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng và những nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin-Truyền thông để xây dựng nội dung thông tin tuyên truyền sát hợp; động viên, phát huy được nội lực, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ làm báo hiện đại, có kế hoạch đầu tư nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng, đặc biệt là lĩnh vực phát thanh, truyền hình, báo điện tử.
 
Thứ tư, Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là nơi tập hợp, hỗ trợ hội viên trong công tác chuyên môn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của hội viên; thực hiện tốt Luật Báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Phát huy vai trò của Hội Nhà báo trong việc phối hợp, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn; chú trọng vai trò tư vấn, giám sát, phản biện xã hội của Hội Nhà báo về những vấn đề liên quan đến báo chí và những người làm báo.
 
Có thể nói, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, tiếp tục khẳng định được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội nghề nghiệp đặc thù trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Quảng Bình. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng đội ngũ nhà báo của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tính chiến đấu cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự mong đợi của đông đảo tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

                                                                                                            Cao Văn Định
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 

 

,