.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Chú trọng thẩm tra, xác minh nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra

.
08:44, Thứ Sáu, 06/12/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thẩm tra, xác minh có vị trí hết sức quan trọng trong công tác kiểm tra của Đảng. Bởi vì yêu cầu cơ bản đối với công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng là đánh giá khách quan, kết luận chính xác ưu điểm, khuyết điểm, nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra để có quyết định hoặc đề nghị cấp uỷ quyết định xử lý đúng; nếu phát hiện vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Xác định nhiệm vụ quan trọng của công tác kiểm tra đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, các cấp ủy, chi bộ và UBKT hai cấp trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nói chung và công tác kiểm tra nói riêng.

Bám sát nhiệm vụ kiểm tra của các tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến 31-10-2019, cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ khối đã tiến hành kiểm tra 180 tổ chức đảng và 195 đảng viên (trong đó có 97 đồng chí là cấp ủy viên các cấp).

UBKT hai cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 đảng viên và 1 tổ chức đảng, qua kiểm tra đã phát hiện 3 đảng viên có vi phạm, kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 1 đảng viên có vi phạm, chi bộ đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, 1 đảng viên dự bị có vi phạm, đề nghị xóa tên khỏi danh sách đảng viên; kiểm tra 126 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 116 cuộc kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT Đảng ủy khối tiến hành 1 cuộc kiểm tra tài chính đảng đối với Cơ quan Đảng ủy khối; UBKT hai cấp kiểm tra 66 tổ chức đảng về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Trong quá trình kiểm tra, các tổ chức đảng đã cơ bản bám sát và tuân thủ đúng các nguyên tắc thẩm tra, xác minh; thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và phương pháp công tác kiểm tra của Đảng. Công tác thẩm tra, xác minh trên cơ sở dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên; trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng và các tổ chức đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng.

Nhờ làm tốt việc thẩm tra, xác minh nên các cuộc kiểm tra kết luận chính xác, khách quan, giúp tổ chức đảng và đảng viên nhận thức rõ các khuyết điểm, hạn chế để khắc phục, sửa chữa; các cuộc thi hành kỷ luật được thực hiện khách quan, chính xác, hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, bảo đảm tính răn đe, giáo dục; góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác xây dựng Đảng ở nơi được kiểm tra.

Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ở Đảng bộ khối nói chung và các tổ chức đảng ở cơ sở nói riêng thời gian qua vẫn còn những hạn chế trong quá trình thẩm tra, xác minh dẫn đến chất lượng công tác kiểm tra chưa cao.

Đó là, một số tổ chức đảng xác định nội dung kiểm tra chưa trọng tâm, còn dàn trải dẫn đến quá trình tiến hành kiểm tra không tập trung vào nội dung cụ thể để thẩm tra, xác minh làm rõ những hạn chế, khuyết điểm hay vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Một số cuộc kiểm tra thẩm tra, xác minh không kỹ, không đầy đủ, chưa sâu dẫn đến kết luận còn chung chung nên chưa có tác dụng giúp đối tượng kiểm tra khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Trong quá trình kiểm tra có nơi, có lúc chưa lấy tự phê bình và phê bình làm biện pháp chính nên chưa phát huy tốt tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên. Trình độ, năng lực, phương pháp tiến hành thẩm tra, xác minh của một số cán bộ kiểm tra còn hạn chế.

Việc thực hiện quy trình các cuộc kiểm tra của một số tổ chức đảng chưa đảm bảo theo quy định, một số cuộc kiểm tra còn mang tính hình thức, chiếu lệ, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm nên chưa chú trọng công tác thẩm tra, xác minh dẫn đến chất lượng kiểm tra không cao.

Từ thực tế trên, để nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, xác minh nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra của các tổ chức đảng ở Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, thời gian tới cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

Thứ nhất, trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, cấp ủy, chi bộ và UBKT các cấp cần xác định nội dung kiểm tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm để quá trình triển khai các cuộc kiểm tra tập trung vào nội dung cụ thể, thu thập các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan nhằm giúp cho quá trình thẩm tra, xác minh bảo đảm chất lượng.

Thứ hai, muốn nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, xác minh thì chủ thể kiểm tra phải luôn nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc và phương pháp công tác Đảng. Trước hết, công tác kiểm tra của Đảng cần phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan nhằm bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Vì vậy, những cách thức làm việc trái với nguyên tắc này đều không được áp dụng. Cán bộ kiểm tra tuyệt đối không sử dụng các biện pháp bí mật, bất ngờ đối với đối tượng kiểm tra và các đối tượng khác có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

Thứ ba, nền tảng tiến hành công tác kiểm tra là dựa trên nguyên tắc đấu tranh tự phê bình và phê bình. Nguyên tắc này yêu cầu quá trình thẩm tra, xác minh dựa vào tự phê bình để phát huy tính tự giác của đối tượng kiểm tra, dựa vào tinh thần đấu tranh phê bình của các đảng viên trong trong tổ chức đảng để làm rõ sai phạm của đối tượng kiểm tra.

Tuy nhiên, trong thực tế, hiệu quả của việc thực hiện biện pháp này không phải lúc nào cũng có vai trò tích cực, nhất là trong bối cảnh những tổ chức đảng mất đoàn kết nội bộ, ý thức Đảng chưa cao. Những hạn chế trong hoạt động thẩm tra, xác minh dẫn đến quyết định xử lý không chuẩn xác như oan sai, bỏ lọt các hành vi và đối tượng vi phạm, tiêu cực (đặc biệt đối với các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc kiểm tra, xử lý kỷ luật).

Nguyên tắc này yêu cầu quá trình thẩm tra, xác minh dựa vào tự phê bình để phát huy tính tự giác của đối tượng kiểm tra, dựa vào tinh thần đấu tranh phê bình của các đảng viên trong trong tổ chức đảng để làm rõ sai phạm của đối tượng kiểm tra.

Thứ tư, để thẩm tra, xác minh tốt đòi hỏi cán bộ kiểm tra phải có nghiệp vụ về công tác kiểm tra và kỹ năng thẩm tra, xác minh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, đội ngũ cán bộ kiểm tra ở Đảng bộ khối nói chung và đội ngũ cán bộ kiểm tra ở các tổ chức cơ sở đảng nói riêng chưa được đào tạo bài bản nên kỹ năng, nghiệp vụ nên thiếu sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra nói chung và nâng cao kỹ năng thẩm tra, xác minh cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra là yêu cầu hết sức cần thiết.

Thứ năm, giải pháp không kém phần quan trọng đó là phương pháp làm việc của cán bộ kiểm tra. Giải pháp này đòi hỏi quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ kiểm tra của các tổ chức cơ sở đảng phải luôn giữ vững nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng, nắm vững và vận dụng phương pháp khai thác làm rõ sự thật thông qua các tài liệu, thông tin, bằng chứng, tự phê bình và phê bình, tự kiểm điểm, lời khai, quần chúng phát hiện... trong đó, bằng chứng xác thực là quan trọng nhất.

Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng bằng chứng, tìm cho được bằng chứng, kể cả bằng chứng vi phạm và bằng chứng không vi phạm. Không có bằng chứng xác thực thì không thể kết luận được.

Nguyễn Thị Nga
Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

,