.

Đảng bộ huyện Quảng Ninh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

.
08:58, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã chú trọng đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) của Đảng, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Để công tác KT, GS đạt hiệu quả, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình công tác KT,GS toàn khoá và hàng năm.

Theo  đó, cấp ủy các cấp và tổ chức đảng thường xuyên đổi mới, tăng cường KT,GS theo kế hoạch đề ra và KT,GS thường xuyên, đột xuất. Nội dung KT,GS tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm như: việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các vấn đề dễ xảy ra vi phạm; giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu...

Thống kê từ năm 2008 đến nay, cấp ủy các cấp và các cơ quan tham mưu của Huyện ủy đã kiểm tra 5.686 đảng viên và 596 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận có 5.644 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 38 đảng viên thực hiện chưa tốt, trong đó có 24 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải xử lý kỷ luật 10 đảng viên (đã xử lý kỷ luật 10 đảng viên); có 594 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 2 tổ chức có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức (đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức).

Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát.
Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát.

Riêng trong công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH đảng bộ phụ trách địa bàn, lĩnh vực để thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm để xử lý, chấn chỉnh khi mới manh nha.

Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trong những năm qua, UBKT hai cấp huyện Quảng Ninh đã chủ động xây dựng và hướng dẫn, chỉ đạo đảng uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở và chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch KT,GS hàng năm.

Các đồng chí Ủy viên UBKT hai cấp được phân công giám sát thường xuyên đối với cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở và các chi bộ; tham gia các tổ KT, GS của cấp ủy; tham mưu xử lý và giải quyết đơn thư tố cáo đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; tập trung nắm tình hình ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất đối với cấp ủy để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Trong 10 năm, UBKT hai cấp huyện Quảng Ninh đã kiểm tra 18 tổ chức đảng và 73 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 318 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ KT,GS, 92 tổ chức đảng về thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 441 tổ chức đảng và 1.194 đảng viên. Nhờ đó, đã kịp thời chỉ đạo rút kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác KT,GS và kỷ luật đảng trên địa bàn huyện Quảng Ninh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về công tác KT,GS, kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt của một số tổ chức đảng cơ sở, chi bộ còn thiếu thường xuyên liên tục, chất lượng hạn chế; việc xem xét, xử lý vi phạm một số tổ chức đảng thiếu kịp thời...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác KT,GS, trong thời gian tới, huyện Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến công tác KT,GS; công khai kết quả KT,GS, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, đẩy lùi các hành vi vi phạm.

Cấp uỷ các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với UBKT các cấp; khảo sát nắm chắc đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch KT,GS có trọng tâm, trọng điểm.

Theo đó, UBKT phải tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chỉ đạo hướng dẫn của UBKT cấp trên; phối hợp chặt chẽ thường xuyên với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan; giải quyết kịp thời, dứt điểm, chính xác có hiệu quả các đơn thư khiếu nại kỷ luật của đảng viên và tổ chức đảng; tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo kết luận sau kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm đã thông báo kết luận; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo, phản ánh tình hình và chế độ sơ kết, tổng kết kịp thời phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo của cấp ủy và công tác kiểm tra của Đảng.

Ngô Văn Luận
(Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quảng Ninh)
 

,