.

Công đoàn Lệ Thủy: Thực hiện kỷ cương hành chính và nếp sống văn hóa

.
07:37, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ), LĐLĐ huyện Lệ Thủy đã triển khai thực hiện phong trào “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Sau hơn 1 năm thực hiện, phong trào đã mang lại kết quả tích cực.

Đồng chí Đỗ Thị Lường, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lệ Thủy cho biết: LĐLĐ huyện trực tiếp quản lý 141 công đoàn cơ sở với 4.691 đoàn viên và lao động (trong đó công đoàn cơ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là 131 đơn vị, với trên 4.000 CB, CC, VC, NLĐ).

Tháng 6-2017, LĐLĐ huyện phát động triển khai phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” với mục đích làm chuyển biến mạnh mẽ lề lối, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của CB, CC, VC, NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức và cá nhân. Qua đó, phong trào góp phần củng cố niềm tin, tạo sự gắn bó mật thiết của các cơ quan nhà nước với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Sau khi Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” trong CB, CC, VC, NLĐ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và các văn bản liên quan đến việc thực hiện phong trào thi đua. Các văn bản thực hiện phong trào được ban hành dựa trên tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn.  

Tác phong làm việc, thái độ phục vụ người dân của các đoàn viên công đoàn ở huyện Lệ Thủy đã có nhiều chuyển biến tốt.
Tác phong làm việc, thái độ phục vụ người dân của các đoàn viên công đoàn ở huyện Lệ Thủy đã có nhiều chuyển biến tốt.

Để phong trào thi đua thực sự phát huy hiệu quả, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến góp ý, thảo luận xây dựng quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tế, trên tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả".

Sau một thời gian phát động và thực hiện phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, ý thức, trách nhiệm của CB, CC,VC, NLĐ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có những chuyển biến tích cực.

Nhìn chung, CB, CC, VC, NLĐ nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, qua thực hiện phong trào, CB, CC, VC, NLĐ đã thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức như: chấp hành đúng giờ giấc làm việc, không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa. Đặc biệt, phong trào thi đua đã làm thay đổi căn bản tư duy, thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, phong trào “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” cũng được áp dụng và phát huy hiệu quả trong việc tổ chức cưới hỏi, việc tang của mỗi CB, CC, VC, NLĐ. Việc cưới hỏi đều được CB, CC, VC, NLĐ tổ chức theo nếp sống mới, trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm phù hợp với hoàn cảnh của mỗi gia đình và đúng quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong các đám tang đã giảm đi rõ rệt, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Đánh giá về những kết quả đạt được sau một năm triển khai thực hiện phong trào, đồng chí Đỗ Thị Lường cho hay: Thời gian qua, việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” trong CB, CC, VC, NLĐ ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc LĐLĐ huyện Lệ Thủy đã được quan tâm chỉ đạo kịp thời, bước đầu có hiệu quả.

Qua thực hiện phong trào thi đua, ý thức trách nhiệm của CB, CC, VC, NLĐ trong các cấp công đoàn, từ các phòng ban cấp huyện đến cơ sở từng bước được nâng lên, việc vi phạm những điều CB,CC,VC không được làm ngày càng được hạn chế.

Thời gian tới, để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào, qua đó xét chọn tập thể, cá nhân điển hình và khen thưởng.

Đ.N

 

,