.

Toàn tỉnh kết nạp 1.392 đảng viên mới

.
08:33, Thứ Năm, 04/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - 9 tháng năm 2018, cấp uỷ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, các cấp uỷ đảng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát tình hình, củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể để theo dõi, đôn đốc công tác phát triển đảng viên.

Kết quả, toàn tỉnh đã kết nạp 1.392 đảng viên mới, riêng trong quý III kết nạp 564 đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên mới được thực hiện theo đúng nguyên tắc và thống nhất trên cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Hiền Chi
 

,