.

Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019"

.
14:34, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 10-7-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật đã ký ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” (Kế hoạch số 1129-KH-UBND).
 
Báo Quảng Bình xin đăng tải nội dung kế hoạch như sau:
 
Thực hiện Quyết định số 4505/KH-UBND ngày 21-12-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019”, cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
1. Mục đích
 
Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính đến với nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
 
Tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.
 
Góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
 
2. Yêu cầu
 
- Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” được tuyên truyền, phát động, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh.
 
- Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.
 
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
 
1. Đối tượng
 
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cá nhân, doanh nghiệp có sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc cuộc thi). Các đối tượng tham gia không hạn chế về độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, giới tính.
 
2. Nội dung
 
Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung chính sau:
 
Sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).
 
Sáng kiến, giải pháp đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và cá nhân.
 
Sáng kiến, giải pháp về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.
 
Sáng kiến, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.
 
Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
 
3. Hình thức dự thi
 
Hình thức dự thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh. Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.
 
III. THỜI GIAN, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI
 
1. Thời gian
 
- Cuộc thi dự kiến được tổ chức trong tháng 7-2019 đến tháng 10-2019.
- Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi trong tháng 11-2019.
- Tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 11-2019.
 
2. Cách thức
 
Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia dự thi; tiếp nhận bài dự thi và tổ chức sơ loại, lựa chọn bài dự thi có chất lượng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15-10-2019. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, mỗi đơn vị tham gia tối thiểu 02 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tham gia ít nhất 01 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa.
 
Đối với tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể trực tiếp gửi bài dự thi về Sở Nội vụ, địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước ngày 15-10-2019 (nếu gửi qua dịch vụ bưu chính).
 
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
 
1. Giải tập thể
 
- 06 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba).
Giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi đạt giải và có khả năng áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung, của cơ quan, đơn vị nói riêng.
 
2. Giải cá nhân
 
- 16 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích).
Giải cá nhân dành cho các bài dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả.
 
3. Mức thưởng
 
Được quy định chi tiết tại Thể lệ cuộc thi.
 
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 
Kinh phí tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” lấy từ nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2019 được UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.
 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Sở Nội vụ
 
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” theo các nội dung của Kế hoạch này.
 
Trình UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và trình Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ; thành lập Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc theo quy định.
 
2. Sở Tài chính
 
Phối hợp với Sở Nội vụ đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn việc thực hiện công tác thanh, quyết toán theo đúng quy định.
 
3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
 
Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Triển khai các nội dung kế hoạch đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn bằng các hình thức khác nhau (thông qua cuộc họp, hoặc đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, hệ thống Đài Phát thanh – Truyền hình…) để nhân dân biết và tham gia dự thi. Tiếp nhận bài dự thi, chọn lọc các bài dự thi có chất lượng gửi về Sở Nội vụ đảm bảo thời gian theo quy định.
 
4. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình
 
Đăng tải kế hoạch, Thể lệ cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” trên chuyên trang, chuyên mục; đưa các tin, bài tuyên truyên sâu rộng về cuộc thi.
,