.

Nghiên cứu phương án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử phục vụ phát triển du lịch

.
09:49, Thứ Hai, 01/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh vừa hoàn thành đề tài “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phương án bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử cách mạng phục vụ phát triển du lịch ở Quảng Bình” và đã được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh đánh giá cao, đang xem xét để ứng dụng vào thực tiễn.
Địa đạo Văn La, xã Lương Ninh (Quảng Ninh) là một trong những di tích lịch sử cách mạng cần được tôn tạo.
Địa đạo Văn La, xã Lương Ninh (Quảng Ninh) là một trong những di tích lịch sử cách mạng cần được tôn tạo.
Thực hiện đề tài, nhóm nghiêm cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát nghiên cứu trên thực địa hệ thống di tích lịch sử cách mạng toàn bộ các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; đánh giá được thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng, từ đó đề xuất các phương án, giải pháp cần thiết nhằm bảo tồn, tôn tạo loại hình di tích lịch sử cách mạng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh.
 
Bên cạnh đó, kết quả của đề tài cũng sẽ giúp các sở, ban, ngành liên quan, các cấp chính quyền trong việc chung tay gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo di tích, quản lý di tích một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng tại địa phương và đặc biệt là tuân thủ các nguyên tắc của công tác tu bổ, tôn tạo di tích phục vụ phát triển du lịch bền vững trên toàn tỉnh.
 
T.Hoa
,