.

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

.
08:02, Thứ Bảy, 13/04/2019 (GMT+7)
Những năm qua, huyện Lệ Thủy đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện Lệ Thủy thu hút đông đảo người dân tham gia.
Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện Lệ Thủy thu hút đông đảo người dân tham gia.
Để tạo sức lan tỏa trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, huyện Lệ Thủy đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực nhằm giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tác động của phong trào đối với cuộc sống.
 
Bên cạnh đó, quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa được các địa phương tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chất lượng nên thu hút đông đảo người dân tham gia.
 
Đến nay, toàn huyện có 33.925/39.385 hộ đạt gia đình văn hóa (86,1%), 180/201 thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa (89,5%) và 93,6% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.
 
Qua đó, ngày càng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng được đề cao. Người dân tích cực đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú.
 
Phong trào văn nghệ, thể thao được phát triển rộng khắp, góp phần giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống của quê hương. Toàn huyện có 210 điểm tập thể dục thể thao, số người tập thể dục thể thao thường xuyên so với tổng số dân đạt 39%.
 
Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội đã có nhiều chuyển biến rõ nét theo tinh thần trang trọng, tiết kiệm và văn minh. Ngoài ra, huyện đã thực hiện lồng ghép các chương trình xây dựng nông thôn mới vào việc xây dựng đời sống văn hóa.
 
Nhiều khu dân cư đã động viên con em và toàn dân đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng và các thiết chế văn hóa... Đến nay, toàn huyện có 16/26 xã được công nhận chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 58%...
 
Với nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể, linh hoạt, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã thực sự trở thành cuộc vận động có sức lan tỏa và thu hút đông đảo người dân tham gia. Những ảnh hưởng tích cực từ phong trào đã góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
 
Ông Nguyễn Dương, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Lệ Thủy cho biết: Từ kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.
 
Huyện sẽ tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện tại cơ sở và chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn kết việc phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH với phong trào xây dựng nông thôn mới.
 
Phạm Hà
,