.

Tập trung sắp xếp tổ chức đảng, cán bộ phù hợp

.
07:01, Thứ Bảy, 06/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 5-7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường  vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, đã tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định phân công, điều động, bố trí 4 đồng chí cán bộ cấp tỉnh làm bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương, đồng thời phân công, điều động 4 đồng chí bí thư các huyện, thị xã đến công tác ở cơ quan, đơn vị cấp tỉnh để chuẩn bị cho công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương ở 6/8 đơn vị.

Việc triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác cán bộ bảo đảm tiến độ thời gian và có chất lượng; việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đồng bộ và thống nhất. Trong đó, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 8/8 đơn vị; nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra với Chánh Thanh tra ở 1 đơn vị cấp huyện; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp, trong đó, đã thực hiện ở cấp tỉnh và 2/8 đơn vị cấp huyện, 97/159 đơn vị cấp xã. Việc tham mưu giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành tổng hợp kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên năm 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và tham gia góp ý có chất lượng các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đi vào nền nếp và thực chất hơn, công tác cán bộ tiếp tục được xác định là khâu then chốt, được quan tâm thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, minh bạch.

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng được cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đội ngũ đảng viên được nâng lên cả số lượng và chất lượng. Các mặt công tác đào tạo, bồi dưỡng; bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ; công tác thông tin, báo cáo… có nhiều chuyển biến quan trọng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ, để hoàn thành các mục tiêu 6 tháng cuối năm cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng kế hoạch quán triệt Chỉ thị 35 chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Chuẩn bị các nội dung sơ kết các nghị quyết về về tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức và đổi mới công tác cán bộ.

Trong công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tập trung sắp xếp tổ chức đảng, cán bộ phù hợp, kịp tiến độ; tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy cấp phòng và cấp ngành… Đối với cán bộ luân chuyển, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sắp xếp, bố trí hợp lý; tăng cường tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chặt chẽ quy trình, quy định về công tác cán bộ...

Ngọc Mai

,