.

TX. Ba Đồn: Huy động nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa và con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

.
14:34, Thứ Sáu, 24/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 24-5, Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đại diện lãnh đạo Thị ủy Ba Đồn tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Đại diện lãnh đạo Thị ủy Ba Đồn tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động số 28/CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, TX. Ba Đồn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị trên địa bàn thị xã đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, tư duy, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, hướng tới xây dựng con người thị xã ngày càng phát triển toàn diện.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa đã có nhiều đổi mới, các chính sách văn hóa được thực hiện bảo đảm. Việc xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan Nhà nước và đoàn thể được đẩy mạnh, gắn kết với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị… Nhiều chuẩn mực văn hóa được hình thành, truyền thống văn hóa của địa phương, dòng họ, cộng đồng đã được phát huy.

Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Việc xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư…

Việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và của toàn xã hội. Vì vậy, Thị ủy Ba Đồn xác định trong thời gian tới sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phù hợp với điều kiện, tình hình của thị xã; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và con người…

Nhân dịp này, Thị ủy Ba Đồn đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Lê Mai

,