.

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ không tập trung khóa 11 năm 2019

.
22:14, Thứ Tư, 29/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 28-5, Trường Chính trị Quảng Bình phối hợp với Thị ủy Ba Đồn tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ không tập trung khóa 11 năm 2019.

Tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính có 75 học viên.
Tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính có 75 học viên.

Tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính lần này có 75 học viên. Trong thời gian 6 tháng, các học viên sẽ được tiếp thu 7 phần kiến thức cơ bản đó là: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân;  một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở và tình hình nhiệm vụ địa phương...

Cuối khóa, học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa.

Lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính, hệ không tập trung khóa 11 được mở nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu học tập lý luận chính trị-hành chính của cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ chính trị trước mắt cũng như lâu dài trong sự nghiệp CNH,HĐH của thị xã. 

Đồng thời qua đó cũng sẽ góp phần trang bị thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ.

Hải Long-Lan Anh
(Đài TT-TH Ba Đồn)

,