.

Quảng Trạch có trên 23.500 hộ đạt danh hiệu văn hóa

.
17:27, Thứ Bảy, 20/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 19-4, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và quán triệt Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch trao giấy khen cho các tập thể có thành tích qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33.
Đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch trao giấy khen cho các tập thể có thành tích qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33.
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, cơ quan, đoàn thể của huyện Quảng Trạch đã triển khai nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết, với nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác giáo dục và đào tạo luôn được chú trọng, nhất là việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, chất lượng dạy và học. 
 
Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Việc xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể luôn được quan tâm.
 
Đến nay, toàn huyện có trên 23.500 hộ đạt danh hiệu văn hóa, 181 thôn, cơ quan, đạt chuẩn văn hóa. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản Kết luận số 43 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". 
 
Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
 
Đ.N
 
 
,