.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019

.
09:18, Thứ Tư, 20/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019 để kịp thời đánh giá ưu, khuyết điểm, đồng thời tìm ra bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyển quân trong thời gian tiếp theo.

Năm 2019, Bộ chỉ huy Quân sư tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân, bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng luật; chất lượng văn hóa, chính trị cao hơn năm trước.

Tuy vậy, nghiêm túc nhìn nhận, công tác tuyển quân ở tỉnh ta vẫn còn bất cập, nhất là ở khâu quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; vẫn còn một số cơ sở khoán trắng công tác sơ tuyển cho cơ quan quân sự, chưa có sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội…

Từ những bất cập nêu trên, hội nghị đã thảo luận chỉ ra nguyên nhân hạn chế, đồng thời thống nhất rút ra được 7 bài học kinh nghiệm và xác định các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

Trong đó, giải pháp quan trọng hàng đầu là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, các tầng lớp nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những khâu yếu, mặt yếu, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình tuyển quân.

Lan Anh

 

,