.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Nâng cao chất lượng thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng

.
09:16, Thứ Năm, 13/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện nghiêm Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị “Về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng”, trong những năm qua, tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy đảng quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm, trong đó, chú trọng đến việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện đến với cấp ủy đảng, đảng viên của Đảng bộ.

Trong triển khai thực hiện, Đảng bộ Khối luôn chú ý đến tính đa dạng của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc để làm phong phú nội dung và hình thức tuyên truyền, hướng dẫn; chú trọng những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong nghị quyết, chỉ thị nhằm đưa các nội dung của nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Theo đó, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tùy theo đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng các quy định cụ thể, nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm, từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

Sau khi được học tập, từng cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện bảo đảm, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Trong đó, nhấn mạnh tính đặc thù của đơn vị, xuất phát từ nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết phải gắn với mục tiêu cụ thể, có giải pháp sát thực, tính khả thi cao, đồng thời gắn với lộ trình, giai đoạn, thời gian thực hiện và lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Để bảo đảm chất lượng quán triệt và học tập, Đảng ủy Khối chủ động ban hành kế hoạch sớm, tổ chức kịp thời hội nghị thông báo nhanh và sau đó, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đến cấp ủy, đảng viên các tổ chức cơ sở đảng nội dung các nghị quyết, chỉ thị.

Cách làm này bảo đảm về mặt thời gian, đúng tiến độ đề ra, tạo sự nghiêm túc trong quá trình học tập và thảo luận, thuận lợi trong việc theo dõi nắm số lượng đảng viên tham gia học tập; đồng thời, báo cáo viên có điều kiện chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình ảnh, chất lượng bài giảng, tính chuyên nghiệp và tạo sức lan tỏa cao.

Nhận thức rõ việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nội dung quan trọng hàng đầu trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ và qua hàng năm, Đảng ủy Khối luôn chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên có chất lượng cao.

Theo đó, từng báo cáo viên trước hết phải có khả năng thuyết trình, hùng biện, kỹ năng sư phạm và có kinh nghiệm thực tiễn; nghiên cứu kỹ nội dung cần truyền đạt, liên hệ mở rộng thực tiễn các nội dung đã nêu trong nghị quyết, chỉ thị, trong đó chú ý các vấn đề thực tiễn nảy sinh để làm phong phú thêm chất lượng các bài giảng.

Định kỳ hàng tháng, nhằm cung cấp thêm thông tin thời sự để định hướng cho công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị báo cáo viên để cập nhật đầy đủ các nội dung phục vụ công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã phát huy tốt vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ sở trong tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

Các cấp ủy đảng đã gắn học tập, truyền đạt nội dung nghị quyết với việc định hướng tư tưởng, uốn nắn những lệch lạc nếu có, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số TCCS đảng còn chưa nghiêm túc; ý thức học tập của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động nhiều khi còn chung chung, có nơi còn mang tính hình thức. Để làm tốt công tác này, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vảo thực tiễn cuộc sống, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện những nội dung sau:

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động về tính chất quan trọng của việc nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng được nêu tại các chỉ thị, nghị quyết. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ vai trò của các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là kim chỉ nam định hướng trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Luôn chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ, các đội tuyên truyền viên tại cơ sở, cung cấp đầy đủ các tài liệu phục vụ, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, lớp thông tin thời sự để đội ngũ này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí cấp ủy, bí thư cấp ủy tổ chức cơ sở đảng hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm tra kết quả chương trình, kế hoạch hành động của cán bộ, đảng viên sát đúng với thực tế nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên đơn vị mình.

Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở tập trung chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, đảng viên triển khai kịp thời các nội dung của chỉ thị, nghị quyết bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Trong tiêu chí đánh giá, xếp loại TCCS đảng hàng năm sẽ chú trọng khung tiêu chí về triển khai quán triệt và cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết vào chương trình hành động thông qua mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm vụ chuyên môn.

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên để đôn đốc việc triển khai thực hiện, nhất là kiểm tra cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, để tiếp tục làm tốt công tác này, các TCCS đảng trực thuộc cần có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, thống nhất, không ngừng phát huy tính năng động, sáng tạo; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.

Hoàng Vũ
(Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)

,