.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Học và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên

.
08:28, Thứ Tư, 22/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW, các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện bảo đảm kế hoạch đề ra, đồng thời tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đảng ủy Khối luôn xác định rõ, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, đoàn thể, tập thể chuyên môn và của mỗi một cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đảng bộ.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành Quy định số 01-QĐ/ĐUK ngày 21-3-2016 “Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với trưởng, phó các ban, Văn phòng Đảng ủy khối; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB khối; trưởng, phó các đoàn thể thuộc cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong thực hiện chức trách được giao”; Quy định số 03-QĐ/ĐUK ngày 23-10-2018 “Quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy khối quản lý”; Quy định số 05-QĐ/ĐUK ngày 9-11-2018 “Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy khối quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao”.

Qua báo cáo của các TCCS đảng và qua các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở cho thấy, hầu hết các đơn vị đã triển khai thực hiện việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức, vận dụng nội dung các quy định vào tình hình cụ thể của đơn vị để điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các nội quy làm việc, quy chế và chuẩn mực đạo đức cụ thể để thực hiện.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn việc thực hiện quy định và chuẩn mực đạo đức, lối sống với phong trào xây dựng “Văn hóa công sở”, từ đó tạo được hiệu ứng tích cực trong việc chấn chỉnh lề lối, tác phong, ý thức trách nhiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ khối đã triển khai một cách nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ khối, góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Việc tập trung chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị đã làm cho chất lượng sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong tổ chức “làm theo”, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã có nhiều hình thức phong phú để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chủ động làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo được phát hiện, biểu dương, nhân rộng, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa, nâng cao ý thức, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiều vấn đề nảy sinh về tư tưởng, những vấn đề tiêu cực nổi lên gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được giải quyết...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn việc thực hiện chỉ thị với xây dựng chuẩn mực đạo đức và cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần, ý thức công tác cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  các cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Trước hết, Đảng bộ khối tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội về đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2019 và việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; kết hợp giữa “xây” với “chống”, giữa thực hiện chỉ thị với các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu học trước, làm theo trước của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, đảng viên, cán bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng và biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm tại cơ quan, đơn vị; tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị  trong sạch, vững mạnh...

Lê Xuân Thủy
(Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)

,