.

Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Nhiều chuyển biến tích cực

.
09:29, Thứ Năm, 07/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK-CLP) trên địa bàn TP. Đồng Hới có nhiều chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, ổn định tình hình chính trị và tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế-xã hội phát triển.

Theo ông Hoàng Ngọc Đan, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới, xác định công tác PCTN, THTK-CLP là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và cấp bách, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về PCTN. Đồng thời, thành phố lấy kết quả công tác làm một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các ban, ngành, đơn vị, địa phương hàng năm.

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban của thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch và chương trình hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản của cấp trên về PCTN.

Đồng Hới cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, THTK-CLP và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Việc thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” và công khai thủ tục hành chính trên địa bàn TP. Đồng Hới đã góp phần giảm tình trạng tham nhũng trên nhiều lĩnh vực.
Việc thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” và công khai thủ tục hành chính trên địa bàn TP. Đồng Hới đã góp phần giảm tình trạng tham nhũng trên nhiều lĩnh vực.

Hoạt động tuyên truyền được lồng ghép triển khai với nhiều hình thức, như: trang thông tin điện từ thành phố, hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp giao ban… Cùng với đó, thành phố tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, công khai thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ, công chức, viên chức thụ lý hồ sơ... Nhờ đó, tình trạng “tham nhũng vặt” ở các lĩnh vực, như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục hành chính, thuế..., đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, các cấp của thành phố đã gắn công tác PCTN với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, trong đó, chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTN.

Kết quả đáng ghi nhận, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai, minh bạch trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, như: mua sắm công; quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; quản lý tài chính và ngân sách nhà nước; huy động các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý sử dụng đất; tổ chức cán bộ; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức…

Điểm nổi bật là thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập, thành phố đã chỉ đạo các ban, ngành tổ chức tốt việc kê khai tài sản thu nhập hàng năm theo quy định. Năm 2018, TP. Đồng Hới có 565/565 người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập (Ban Tổ chức Thành ủy quản lý 321 người và phòng Nội vụ thành phố quản lý 244 người), đạt tỷ lệ 100% so với số bản đã kê khai. Trong đó, niêm yết tại phòng làm việc của đơn vị 279 bản, thông qua cuộc họp của đơn vị 286 bản và đến nay không có trường hợp nào phải giải trình, xác minh tài sản, thu nhập.

Cùng với đẩy mạnh công tác PCTN, việc THTK-CLP trên địa bàn thành phố cũng được các đơn vị, địa phương cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể và ngày càng có ý thức trách nhiệm cao hơn trong các hoạt động của mình. Minh chứng rõ nét, thành phố có 69 đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính với biên chế được giao 1.770 người.

Năm 2018, tổng số kinh phí được giao là trên 212,3 tỷ đồng, ngoài kinh phí thực hiện tự chủ và không thực hiện tự chủ, các cơ quan đơn vị thuộc khối sự nghiệp công lập đã tiết kiệm để tăng thu nhập trên 1,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thành ủy, UBND TP. Đồng Hới tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xem đây là giải pháp quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Thành phố đã chú trọng tiến hành các cuộc thanh tra kinh tế -xã hội và kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Trong năm 2018, UBND và Thanh tra thành phố thực hiện thanh tra kinh tế-xã hội đã được phê duyệt và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 119,9 triệu đồng; đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đã phát hiện việc đầu tư xây dựng không chặt chẽ dẫn đến thất thoát và lãng phí số tiền trên 120 triệu đồng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản tại phường Nam Lý và xã Nghĩa Ninh, trong đó thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước số tiền gần 61 triệu đồng…

Ngoài ra, công tác thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá còn được triển khai trên các lĩnh vực, như: tổ chức cán bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; sử dụng trang thiết bị làm việc; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc...

Ông Hoàng Ngọc Đan khẳng định, nhờ áp dụng các biện pháp đồng bộ trong đấu tranh PCTN và tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên được nâng lên, công tác PCTN, THTK-CLP có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả nhất định. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố chưa phát hiện xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Tuy nhiên, để ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả và không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về PCTN, THTK-CLP, công tác phòng, chống cần tiếp tục đặt trọng tâm vào các lĩnh vực nhạy cảm, như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thu-chi tài chính ngân sách…

Mặt khác, địa phương kết hợp chặt chẽ giữa PCTN, THTK-CLP với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người về PCTN, THTK, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Thành phố cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCTN, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đối với các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra, thành phố sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định. Đặc biệt, mỗi cán bộ, công chức phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, đơn vị và địa phương…

Thùy Lâm
 

,