Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Cập nhật lúc 09:17, Thứ Năm, 30/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong 2 ngày 28 và 29-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV (nhiệm kỳ 2010-2015) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Dự kiểm điểm có đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Cơ quan được Bộ Chính trị phân công chủ trì dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình; các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi địa phương của Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Văn phòng Trung ương Đảng.

Đặt vấn đề hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là bám sát vào 3 vấn đề cấp bách đã nêu trong nghị quyết Trung ương,  chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt mục đích, yêu cầu phải đạt được, trách nhiệm nêu gương của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thời gian qua, cùng với việc tích cực chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương chuẩn bị cho đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các tổ chức ở Trung ương và địa phương theo quy định, của cá nhân các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ nghỉ hưu trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định rõ yêu cầu, nội dung cần góp ý là bám sát vào 3 nội dung cấp bách đã nêu trong nghị quyết đối với tập thể và cá nhân; cách thức và thời hạn góp ý kiến. Để bảo đảm chặt chẽ, bảo vệ người góp ý, các bản góp ý kiến này được sử dụng và quản lý theo chế độ tài liệu tuyệt mật.

Bộ phận Thường trực ở tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu tổng hợp và tập hợp các ý kiến của tập thể, cá nhân góp ý để chuẩn bị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận.

Báo cáo kiểm điểm được xây dựng với tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, thể hiện tính gương mẫu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đã tập trung vào 3 nhóm nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chỉ thị, kế hoạch của Bộ chính trị, hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những ý kiến góp ý xác đáng của các tổ chức và cá nhân với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trước hết là cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ.

Xuất phát từ các vấn đề nêu trên và trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo tập trung chủ yếu vào các ưu điểm, đi sâu kiểm điểm về khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân liên quan. Đồng thời, xác định một số nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, khuyết điểm để từ đó đề ra biện pháp khắc phục.

Tại hội nghị kiểm điểm, sau khi nghe Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 100% các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều đã phát biểu, thảo luận chân thành, thẳn thắng và sâu sắc; nội dung phát biểu được các đồng chí chuẩn bị kỹ, bám sát những vấn đề cấp bách đã nêu trong nghị quyết của Trung ương, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung phân tích, mổ xẻ những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh hiện nay để kiểm điểm, làm rõ, nhất là những khuyết điểm, hạn chế kéo dài, chậm được khắc phục.

Trên cơ sở kiểm điểm sâu sắc 3 vấn đề nêu trong Nghị quyết, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế; xác định trách nhiệm của tập thể, của cá nhân và đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, phát huy dân chủ trong sinh hoạt, thảo luận, hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành công tốt đẹp; bảo đảm nguyên tắc, đúng tinh thần, mục đích, yêu cầu, phương châm và phương pháp tiến hành kiểm điểm của Trung ương.

Kết luận phần kiểm điểm tập thể, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc, gương mẫu tự kiểm điểm, giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí; đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng khẳng định những ưu điểm cơ bản, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan tham mưu tiếp tục bổ sung bản kiểm điểm làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp tới.

                                                                                     A.T
 

,
.
.
.