.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Thứ Bảy, 11/03/2017, 12:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-3-2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 327/UBND-NC nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10-6-2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa TTHC.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan hành chính Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi quản lý hoặc thực hiện để trình UBND tỉnh cắt giảm hoặc kiến nghị phương án đơn giản hóa, cắt giảm những quy định pháp luật về TTHC không cần thiết, không phù hợp; thực hiện rút ngắn tối thiểu 10% thời gian trong quá trình giải quyết TTHC so với thời hạn được pháp luật quy định và phải được thể hiện trong phiếu hẹn trả kết quả gửi người dân và doanh nghiệp; tổ chức thực hiện đầy đủ quy định về chuẩn hóa, công bố, niêm yết công khai và đăng tải TTHC trên Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; chủ động tạo lập các kết nối, chia sẻ thông tin, luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ quan, các cấp chính quyền nhằm giảm thiểu thành phần hồ sơ phải nộp và chi phí tuân thủ TTHC của người dân và doanh nghiệp; triển khai thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền quản lý, thực hiện trách nhiệm giải trình, giải thích lý do bằng văn bản hoặc mẫu phiếu trong quá trình giải quyết TTHC; thực hiện đúng quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi UBND tỉnh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kịp thời khen thưởng cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong công tác cải cách TTHC và xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC.

Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá tác động đối với quy định về TTHC, Sở Tư pháp thẩm định, kiểm soát chặt chẽ các quy định về TTHC, bảo đảm chỉ trình UBND tỉnh ban hành những TTHC thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp.

Sở Tư pháp được UBND tỉnh giao trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, các đơn vị, địa phương thực hiện, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.                                                        

A.T