.

Kể từ năm 2017, thực hiện việc đóng cửa rừng tự nhiên

Thứ Ba, 28/03/2017, 09:30 [GMT+7]

(QBĐT)  - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 455 /UBND-KTN, ngày 23-3-2017 về việc triển khai thực hiện chủ trương đóng cửa rừng.

a
Lực lượng kiểm lâm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển gỗ khai thác từ rừng tự nhiên ở Công ty TNHH MTV LCN Long Đại.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Công văn số 2080/BNN-TCLN, ngày 14-3-2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện chủ trương đóng cửa rừng và Kế hoạch số 31-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, kể từ năm 2017 không giải quyết chỉ tiêu khai thác chính gỗ và thực hiện nghiêm túc đóng cửa rừng tự nhiên theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện đóng cửa rừng.

Riêng đối với chỉ tiêu khai thác gỗ năm 2016 mà UBND tỉnh đã giao cho Công ty TNHH MTV LCN Long Đại tại Quyết định số 712/QĐ-UBND, ngày 17-3-2016 về việc giao kế hoạch khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV LCN Long Đại khẩn trương vận xuất, lập thủ tục lâm sản theo quy định hiện hành, vận chuyển ra khỏi rừng trước ngày 30-5-2017. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Công ty TNHH MTV LCN Long Đại theo tiến độ yêu cầu.

Bùi Thành.