.

Khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ Sáu, 27/05/2016, 01:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 26-5-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham gia hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng trên 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và trên 65.000 đảng viên tham gia hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình tại 1.512 điểm trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời nhấn mạnh: Để khẩn trương đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp ủy đảng hiện nay là khẩn trương tổ chức ngay việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến tận mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, bảo đảm cho việc học tập, quán triệt phải thực sự phát huy hiệu quả.

Mục đích của Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội. Đặc biệt là, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới.

Thông qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân và dân trong tỉnh, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở hiểu sâu, nắm vững những nội dung chủ yếu trên từng lĩnh vực cụ thể đã được trình bày trong các văn kiện để thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, nâng cao nhận thức, năng lực sáng tạo, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực trong tổ chức thực hiện. Xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, các điều kiện bảo đảm, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ. Nêu rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị và toàn xã hội bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phù hợp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Trong buổi sáng, hội nghị đã được nghe GS.TS. Phùng Hữu Phú quán triệt chuyên đề 1: "Những nội dung cơ bản của Báo cáo chinh trị tại Đại hội XII của Đảng". Buổi chiều, PGS.TS Nguyễn Viết Thông quán triệt 2 chuyên đề gồm: "Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020" và "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Theo chương trình, hội nghị sẽ tổ chức phiên thảo luận ở tổ về nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào sáng 27-5-2016.

Ngọc Mai

* Cũng trong ngày 26-5-2016, các tổ chức hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm trong tỉnh đã tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các thành phần theo quy định gồm: hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội VHNT tỉnh, giáo viên dạy bộ môn giáo dục công dân, không phải là đảng viên; các vị chức sắc tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, thông qua tiếp sóng Đài PT-TH Quảng Bình

Tại hội nghị, trong buổi sáng, các đại biểu đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày, quán triệt các nội dung mới, cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Qua đó, đã tiếp thu quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội Đảng lần XII, với chủ đề Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục  tiếp thu những nội dung: về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng hiện nay, do đồng chí PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

Với việc tiếp thu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các đại biểu sẽ được trang bị cơ sở lý luận, qua đó, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào tình hình thực tế, từng bước đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đ.V