.

Hội thảo khoa học về "Hồ Chí Minh với Mặt trận Việt Minh"

Thứ Tư, 18/05/2016, 16:11 [GMT+7]

Sáng 18-5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Hồ Chí Minh với Mặt trận Việt Minh," nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2016), 75 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19-5-1941 - 19-5-2016). Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Báo cáo đề dẫn Hội thảo nêu rõ: Sau gần 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28-1-1941, lãnh tụ Hồ Chí Minh quyết định trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Ngày10-5-1941, lấy danh nghĩa Quốc tế Cộng sản, Người đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ tám, nhằm chuyển hướng chiến lược cách mạng nước ta cho phù hợp với tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến mau chóng.

Theo sáng kiến của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 19-5-1941,Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) được thành lập. Từ đó, cái tên Việt Minh đã gắn liền với những thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc suốt những năm 40 của thế kỷ XX.

Mặt trận Việt Minh là biểu hiện sinh động nhất sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đó đã trở thành nền tảng của Đảng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hiện nay.

Hội thảo là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vai trò to lớn của Người đối với sự ra đời và tổ chức, hoạt động của Mặt trận Việt Nam.

Hội thảo tập trung đi sâu làm sáng tỏ hơn nữa những tư tưởng cốt lõi nhất của Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất, vai trò, ý nghĩa to lớn của Mặt trận Việt Minh đối với cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu nhấn mạnh: Mặt trận Việt Minh ra đời xuất phát từ nhu cầu lịch sử khách quan, phản ánh sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc giải quyết những vấn đề căn bản của cách mạng Việt Nam. Mặt trận Việt Minh là biểu tượng sáng ngời và tập trung của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng đúng đắn của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Các tham luận tại Hội thảo nêu rõ: Mặt trận Việt Minh do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã để lại những kinh nghiệm thành công, nổi bật, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Mặt trận Việt Minh là hình thức dân chủ, là cơ sở củng cố Đảng, chính quyền, nhà nước, từ đó phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát, phản biện, giám sát, tạo sự đồng thuận xã hội, trở thành một nguồn lực phát triển đất nước, góp phần khai thác các nguồn lực bên trong, sức mạnh dân tộc.

Thực tiễn luôn thay đổi không ngừng nhưng tư tưởng của Hồ Chí Minh về Mặt trận vẫn đang tỏa sáng cùng dân tộc, là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, phát triển trong thời kỳ hội nhập và mở cửa.

Bài học thành công của Đảng ta về xây dựng Mặt trận đoàn kết dân tộc nói chung và Mặt trận Việt Minh nói riêng có ý nghĩa chiến lược xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ trước đến nay.

Theo Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)