.

Người cán bộ tuyên huấn gương mẫu

Thứ Hai, 09/10/2017, 11:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cương vị là trợ lý tuyên huấn, đồng chí Nguyễn Trung Cường, hiện đang công tác tại BCHQS thị xã Ba Đồn đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy và Ban Chính trị về công tác tuyên huấn trong LLVT thị xã, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Là người cán bộ, đảng viên trong quân đội, đồng chí Cường luôn giữ vững lập trường, tỏ rõ bản lĩnh chính trị tư tưởng đúng đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác tuyên huấn, đồng chí chú trọng tham mưu xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống, nhân cách của người cán bộ chiến sỹ; làm tốt công tác tuyên truyền; tập trung rà soát, bổ sung hệ thống văn bản, sổ sách tuyên huấn, bảo đảm đúng quy định, phục vụ tốt việc đăng ký, thống kê cho chỉ huy làm việc; làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng TĐKT...

Cùng với đội ngũ trợ lý chính trị trong cơ quan, đồng chí Cường chuyển tải đến cán bộ, đảng viên đầy đủ nội dung văn bản các cấp về hoạt động tuyên huấn thông qua chế độ sinh hoạt với nhiều hình thức, phương pháp tiến hành.

Do đó 100% cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác tư tưởng chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đấu tranh phòng chống các luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mọi mặt trận.

Đồng chí cũng tham gia dự thảo nghị quyết cho Đảng ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, củng cố xây dựng đạo đức, lối sống trong LLVT thị xã; đề xuất cách thức tiến hành các biện pháp chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, nếp sống văn minh trong đơn vị.

Trong năm 2016, đồng chí Nguyễn Trung Cường được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban Chính trị được đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”. Những thành tích đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên huấn tại đơn vị.

Hồng Sâm-Hoài Thu
(Đài TT-TH Ba Đồn)