.

Mặt trận xã Trường Sơn: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ Tư, 13/07/2016, 13:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, Mặt trận xã Trường Sơn (Quảng Ninh) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội VIII của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong công tác tuyên truyền, Mặt trận xã Trường Sơn và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã tổ chức được 12 buổi tuyên truyền, với trên 850 lượt người tham gia, trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản mới có tác động đến đời sống xã hội như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XI của Đảng; Bộ Luật dân sự; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật Tiếp công dân; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Kết luận số 62 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị xã hội”; Đề án giao đất, giao rừng, dồn điền đổi thửa; công tác bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng... góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương.

Trên cơ sở Đề án 05 của Ban Thường trực UBMT TQ Việt Nam tỉnh và Kế hoạch số 235 của Ban thường trực Mặt trận huyện về triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Mặt trận xã Trường Sơn đã tăng cường chỉ đạo Ban công tác mặt trận các thôn, bản triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động.

Ảnh 5 : Cầu treo Cây Sú.
Cầu treo Cây Sú.

Toàn xã có 20/20 thôn, bản đăng ký thực hiện theo 5 nội dung của Đề án và bộ tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua; năm 2016 có 732/1.079 hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 2,6% so với năm 2015, 6/20 thôn, bản đăng ký danh hiệu thôn, bản văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch Mặt trận xã Trường Sơn cho biết: Mặt trận và các tổ chức thành viên trong xã đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng nhiều hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, đã huy động trong nhân dân và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã đóng góp được 95 triệu đồng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ đời sống cộng đồng dân cư như tu sửa, nâng cấp nhà văn hoá thôn Liên Sơn; kéo điện lưới phục vụ sinh hoạt ở xóm 2, bản Chân Trôộng; thực hiện chương trình thắp sáng đường quê và thu gom rác thải bảo vệ môi trường ở bản Cây Cà và thôn Long Sơn.

Mô hình “Khu dân cư đoàn kết, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện tốt công tác dân số KHHGĐ” ở thôn Hồng Sơn, mô hình “Khu dân cư làm tốt công tác bảo vệ rừng cộng đồng” ở các bản Trung Sơn, Cổ Tràng, Sắt, Khe Cát, Rìn Rìn, Dốc Mây; mô hình “Trồng sắn nguyên liệu” ở bản PLoang, Rìn Rìn và bản Chân Trôộng thực hiện tốt.

Nhìn chung, các mô hình do Mặt trận xã và các tổ chức thành viên chỉ đạo điều hành có hiệu quả và được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói, giảm nghèo.

Mặt trận xã Trường Sơn tổ chức triển khai thực hiện các chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan như Công an, Quân sự và các tổ chức thành viên xây dựng và tiếp tục duy trì các mô hình điểm về “Khu dân cư thực hiện Quy chế dân chủ”, “Ban Công tác mặt trận thực hiện Dân vận khéo”, “Khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư”, “Khu dân cư hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư phòng chống tội phạm” “Khu dân cư thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ”.

Mặt trận xã còn phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. 

Bà Hồ Thị Bông, Trưởng ban công tác Mặt trận bản Cây Sú cho biết "Những năm qua, Ban công tác mặt trận bản tích cực vận động bà con dân bản thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đổi mới. Cuộc sống của bà con dân bản ở đây đã đổi thay nhiều, đặc biệt là từ khi có chiếc cầu treo được Nhà nước xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại sinh hoạt, sản xuất".

Thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các chương trình phối hợp đã tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận xã Trường Sơn với các tổ chức thành viên và các ban, ngành liên quan trong chương trình phối hợp thống nhất hành động, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)