.

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Hai, 26/10/2015, 10:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 (do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy trình bày).

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Kính thưa các vị khách quý,
Thưa Đại hội,
Thưa đồng chí, đồng bào trong tỉnh,

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra.

Ảnh 1 : Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của tỉnh: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình Đại hội XVI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội (2010-2015) trên địa bàn tỉnh; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, khẳng định những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân đạt được, chưa đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Đại hội đã biểu thị sự quyết tâm chính trị rất quyết liệt trong 5 năm tới là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã thông qua những quyết sách quan trọng trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, thể hiện sự kế thừa thành quả lãnh đạo của Đảng bộ trong các nhiệm kỳ trước; đồng thời, đánh dấu bước trưởng thành rất quan trọng của Đảng bộ, đáp ứng ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh nhà.

Những quyết sách đó vừa có giá trị định hướng vừa có giá trị thực tiễn và cũng là tư tưởng chỉ đạo sâu sắc trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển của tỉnh nhà nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh lý các văn kiện của Đại hội để chính thức ban hành; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đã đề ra. Đại hội đã thực hiện nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI gồm 52 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 15 đồng chí, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, thực sự tiêu biểu cho gần 6,7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa, đổi mới và trẻ hóa để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm 19 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với những kết quả trên, chúng ta vui mừng báo cáo trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí,

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, mở ra một thời kỳ mới, thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, phấn đấu đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững.

Những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 hôm nay, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; sự theo dõi, giúp đỡ thường xuyên của các ban Trung ương Đảng, các bộ, ban, ngành Trung ương; là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà trong suốt nhiệm kỳ qua, cũng như trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội từ đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở; sự quan tâm sâu sắc, tâm huyết của các bậc lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ, đảng viên, của con em quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc với những việc làm và tình cảm thiết thực.

Đặc biệt là sự đóng góp bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm rất cao của nhân dân trong toàn Đảng bộ, nhất là các đồng chí đại biểu Đại hội.

Từ diễn đàn trọng thể này, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xin trân trọng gửi đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương lòng biết ơn sâu sắc, niềm tin tưởng tuyệt đối và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội cảm ơn sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban của Trung ương Đảng trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI; mà trực tiếp là ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và sự có mặt tại Đại hội của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Một lần nữa, Đại hội xin chân thành cảm ơn, đồng thời tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình, coi đây là những định hướng quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.

Từ nhiều tháng nay, hướng về Đại hội, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân với ý thức trách nhiệm cao và tình cảm sâu sắc đã đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm nhằm bổ sung, xây dựng các văn kiện trình Đại hội; đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để chào mừng Đại hội. Đại hội xin ghi nhận, bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sỹ trong toàn tỉnh; cảm ơn đồng chí, đồng bào đã quan tâm theo dõi và dành cho Đại hội những tình cảm tốt đẹp.

Đại hội xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương  Ngô văn Dụ;  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành và nhiều tổ chức, cá nhân đã gửi lẵng hoa và thư chúc mừng Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đại diện lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn (Nước CHDCND Lào) đã đến dự Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, người con ưu tú của quê hương đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Đại hội bày tỏ tình cảm quý mến và lòng biết ơn chân thành đến các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí là con em quê hương đang giữ trọng trách lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện chức sắc tôn giáo đã đến dự và mang nhiều tình cảm tốt đẹp đến với Đại hội. Sự có mặt và những tình cảm của các đại biểu là nguồn cổ vũ, động viên khích lệ to lớn đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đại hội ghi nhận những tình cảm chân thành hướng về quê hương của những người con Quảng Bình đang công tác, lao động, học tập, sinh sống trên khắp mọi miền đất nước. Những tình cảm đó đã góp phần tạo thêm sức mạnh tinh thần cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vững bước đi lên trong thời kỳ mới.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã cử cán bộ, phóng viên đến dự, theo dõi và kịp thời đưa tin Đại hội.

Đại hội trân trọng biểu dương và cảm ơn các tiểu ban phục vụ Đại hội; toàn thể cán bộ, chiến sỹ, thanh thiếu niên, công nhân, viên chức, các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đã làm tốt công tác phục vụ Đại hội, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy  viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.

Đại hội đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực và cống hiến quan trọng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) nay không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và mong rằng, với tình cảm, trách nhiệm, khả năng và kinh nghiệm hoạt động của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục hiến kế để có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển đi lên của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Kính thưa các vị khách quý và toàn thể Đại hội,
Thưa đồng chí, đồng bào trong tỉnh,

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn trong toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI mà chúng ta vừa thông qua là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

Ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện của Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng bộ và nhân dân. Trách nhiệm nặng nề, song cũng rất vẻ vang ấy trước hết đặt lên vai các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; bên cạnh đó, có vai trò hết sức quan trọng của toàn thể đại biểu Đại hội, là những đảng viên ưu tú, là cấp ủy và lãnh đạo các cấp, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đại diện cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Để hoàn thành những nhiệm vụ to lớn ấy, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy, có nếp nghĩ, cách làm mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, thực tế, gần dân, sát cơ sở; Nghị quyết nêu ngắn gọn súc tích, nhưng cách làm, giải pháp thì phải phong phú, sáng tạo, quyết liệt, và quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện, chỉ có như thế thì Nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống, biến thành hiện thực. Bởi vì, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được thể hiện sinh động và cụ thể ở năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Đại hội kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, dù ở cương vị công tác nào, đều phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tập trung trí tuệ và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, nói đi đôi với làm, tăng cường đoàn kết, vận động nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đồng sức, chung lòng, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, vào tương lai tươi sáng của tỉnh nhà, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

>> Tổ chức họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

>> Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020