.

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý xe ô tô công

Thứ Ba, 26/12/2017, 14:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 24-12-2017, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký Công văn số 405-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý xe ô tô công, gửi: các ban cán sự đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Nội dung công văn như sau:

Thời gian qua, thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11-1-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có việc quản lý, sử dụng xe ô tô công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện tương đối nghiêm túc. Tuy nhiên, thời gian gần đây vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị sử dụng xe ô tô công vào việc riêng, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục ngay tình trạng trên, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11-1-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong các dịp nghỉ lễ, tết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Ban cán bộ đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô công trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.

2. Xe ô tô công chỉ được sử dụng, phục vụ cho các hoạt động, công tác của cơ quan, đơn vị. Tuyệt đối không được sử dụng xe ô tô công để phục vụ cho việc riêng cá nhân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng sử dụng xe công không đúng quy định phải kiểm điểm nghiêm túc theo quy định.

3. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng xe ô tô công; kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm để xử lý theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

4. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tăng cường vai trò giám sát, phát hiện các trường hợp sử dụng xe công vụ không đúng quy định để giúp các cơ quan quản lý nhà nước xử lý các hành vi vi phạm. Nhận được công văn này, yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc.