.

Ban Tôn giáo tỉnh: Kỷ niệm 10 năm thành lập

Thứ Hai, 04/08/2014, 09:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Ban Tôn giáo tỉnh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2004-2014). 

Ngày 30-7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Tôn giáo tỉnh trực thuộc UBND tỉnh. Ban Tôn giáo tỉnh là cơ quan tham mưu về lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 4-2-2008 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND và Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 25-3-2008 sáp nhập Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ, từ đây chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo ở cấp huyện giao cho Phòng Nội vụ thực hiện; đồng thời, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 4-11-2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh.

Từ đó đến nay, bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh từng bước được kiện toàn, đi vào ổn định với 15 biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các tổ chức Đảng, đoàn thể của Ban Tôn giáo tỉnh cũng được thành lập và hoạt động có hiệu quả.

Qua 10 năm thành lập và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã giúp Ban Tôn giáo tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền từng bước thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong tình hình mới và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai kịp thời việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tôn giáo, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1-3-2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (nay là Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8-11-2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo); các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo và các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác tôn giáo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,... Tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết nhu cầu chính đáng của các tổ chức, chức sắc tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Tôn giáo tỉnh đã ban hành hàng nghìn văn bản về lĩnh vực quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn; đồng thời tích cực chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp,   giáo dục kiến thức quốc phòng, các văn bản pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc các tôn giáo, qua đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là trong giới chức sắc và tín đồ các tôn giáo.

Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo tỉnh chủ động phối hợp với các ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức đấu tranh, ngăn chặn kịp thời đối với các nhóm cực đoan, các tổ chức, cá nhân lợi dụng tôn giáo để phát tán băng đĩa, tài liệu, truyền đạo trái phép... góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho tập thể Ban Tôn giáo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo.

Trung Chính
(Ban Tôn giáo tỉnh)