.

Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN huyện Quảng Trạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2014-2019

Chủ Nhật, 03/08/2014, 11:16 [GMT+7]
(QBĐT) -  Ngày 1-8, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ  2014-2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Quảng Trạch và 122 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.
Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2014 – 2019 ra mắt Đại hội
Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2014-2019.
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Mặt trận TQVN huyện Quảng Trạch đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trước nhân dân, nỗ lực phấn đấu, thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội XXII đề ra và đạt được những kết quả thiết thực, góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong sự nghiệp đổi mới quê hương.
 
Mặt trận TQVN huyện Quảng Trạch thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đến nay, Mặt trận huyện Quảng Trạch đã có 23 tổ chức thành viên, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên ngày càng cao…
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại hội MTTQVN huyện Quảng Trạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2014-2019 tiếp tục đề ra nhiều biện pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận TQVN từ huyện đến cơ sở, tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"  gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức về kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân; quyết tâm đưa chương trình hành động của Đại hội vào thực tiễn đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng quê hương Quảng Trạch phát triển nhanh và bền vững.
 
Đại hội đã hiệp thương và cử ra Ủy ban MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2014 -2019 có 52 vị. Ủy ban mặt trận nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp phiên thứ nhất và cử ông Đậu Xuân Thủy giữ chức vụ Chủ tịch, ông Trần Minh Hường giữ chức vụ Phó Chủ tịch.
 
 X.Phú