.

Về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Ba, 07/06/2016, 22:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị 02-CT/TW ngày 31-3-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội; xây dựng báo cáo chính trị tại đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình và hoạt động của các cấp hội trong 5 năm qua; khẳng định những đóng góp của hội và hội viên cựu chiến binh, nêu rõ hạn chế, yếu kém và phân tích sâu sắc những nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.     

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác Hội Cựu chiến binh; bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tiễn phong trào của các cấp hội để xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả phong trào hội và hoạt động của hội trong thời gian tới.

Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp cần đánh giá kết quả đạt được, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với tổ chức hội và phong trào hội cựu chiến binh.

Lãnh đạo chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của các cấp hội cựu chiến binh khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội trong giai đoạn mới; bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp phải được chuẩn bị chu đáo; tổ chức đại hội trang trọng, hiệu quả, thiết thực và đúng tiến độ. Thời gian tiến hành đại hội: Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở không quá 1 ngày, hoàn thành trong quý I-2017; cấp huyện và tương đương không quá 2 ngày, hoàn thành trong quý II-2017; cấp tỉnh không quá 3 ngày, hoàn thành trong quý III-2017.