.

Cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác (*)

Thứ Năm, 16/06/2016, 22:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu bế mạc của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

>> Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Thưa quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị,

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí dự Hội nghị đã cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, làm rõ hơn, sâu sắc hơn những nội dung đã trình bày tại Hội nghị.

Trước khi kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu một số ý kiến khái quát về những kết quả đạt được, chưa đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở tỉnh ta để thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.   

Thưa các đồng chí,

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Chỉ thị, với nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh.

Có thể nói rằng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã ngày càng đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngày càng đi vào chiều sâu của cuộc sống thực tế đối với mỗi con người, mỗi tổ chức.

Việc tổ chức học tập chuyên đề hằng năm được thực hiện khá nghiêm túc, với nhiều hình thức, như: qua các hội nghị báo cáo viên cấp ủy, qua lồng ghép nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã cụ thể hóa các chuyên đề chuyên sâu theo từng quý và lựa chọn nội dung sinh hoạt theo chủ đề gắn với học tập, liên hệ việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác đối với cán bộ, đảng viên và của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng các chuẩn mực đạo đức, phong cách, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung “làm theo” bằng những việc làm cụ thể hằng ngày; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; về trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong thực hiện các quy định chung của Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm; lề lối, phong cách làm việc, ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng có nhiều đổi mới, tiến bộ.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực và đạt nhiều kết quả. Thông qua việc giáo dục đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đã góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị, vai trò của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp thế hệ trẻ xác định rõ hơn mục tiêu, lý tưởng và hoài bão phấn đấu, góp phần tích cực trong việc đấu tranh với những biểu hiện sai trái, thiếu lành mạnh trong xã hội.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, kết quả thực hiện Chỉ thị; chú trọng hơn việc xây dựng, phát hiện và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có thể nói rằng, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ở Đảng bộ tỉnh ta, đã tạo được sức lan toả và sự hưởng ứng tích cực tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; ý thức, thái độ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm cho cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, luôn chăm lo hơn đến lợi ích và đời sống của nhân dân; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Trong cách làm, cấp ủy và các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát tình hình thực tế, gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém kéo dài, nhiều nơi đã chọn đúng những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết, khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn thể hiện ngày càng rõ ở cán bộ, đảng viên. Các điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là những kết quả đáng ghi nhận qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, chúng ta vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục.

Đó là: Một số địa phương, cơ quan, đơn vị thời gian đầu còn biểu hiện lúng túng, thiếu chủ động trong triển khai và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện; chưa chú trọng rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức sát với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị. Việc đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng có nơi còn lúng túng, chưa xem đó là một nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn thiếu tự giác, chưa gương mẫu trong việc thực hiện Chỉ thị. Vai trò tiên phong gương mẫu, nhất là việc nêu gương của người đứng đầu ở một số cán bộ chủ chốt các cấp có mặt còn hạn chế. Việc lồng ghép nội dung Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị ở một số nơi chưa tốt. Công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số nơi hình thức chưa phong phú, thiếu hấp dẫn, tính giáo dục chưa sâu sắc...

Thưa các đồng chí,

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở tỉnh ta đúng vào dịp kỷ niệm 59 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 - 16/6/2016). Nhìn lại chặng đường 59 năm qua, mặc dù Bác đã đi xa nhưng chúng ta kính thưa trước anh linh của Bác rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình vẫn một lòng son sắt với Đảng và Bác Hồ vĩ đại, thực hiện ngày càng tốt hơn những lời căn dặn của Bác đối với quê hương Quảng Bình.

Mỗi cán bộ, đảng viên, quân và dân Quảng Bình đã và đang nỗ lực hết sức mình, tập trung vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân nhân, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Tấm gương đạo đức trong sáng, tư tưởng và phong cách của lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mãi mãi là con đường soi sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đi theo, phấn đấu thực hiện được mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Thưa các đồng chí,

Để thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, tôi đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị và kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một cách phù hợp, hiệu quả, thiết thực.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu và của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Thứ hai, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về đại đoàn kết dân tộc...; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về kiên định lý tưởng cách mạng, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội...; học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động, ứng xử hằng ngày; về tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nêu gương; nói đi đôi với làm.

Thứ ba, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo, đặc biệt chú trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”; kết hợp việc thực hiện Chỉ thị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, kéo dài mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” và Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Việc cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định trong việc huy động toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện Chỉ thị.

Tiếp tục thực hiện Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Coi trọng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các cơ quan quản lý nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch “làm theo tấm gương đạo đức của Bác” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Kịp thời bổ sung, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Thứ năm, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2016 và xuyên suốt nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, là: “Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động”.

Thứ sáu, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị; phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa trong xã hội, lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực; phải làm cho việc học tập và làm theo Bác thấm sâu, bám rễ vững chắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, mỗi gia đình, mỗi người dân, trở thành lối sống đẹp, lẽ sống cao quý, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong các địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi người dân về nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phải tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn nhiều mặt của Chỉ thị, tạo thành phong trào hành động tự giác sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thưa các đồng chí,

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng, gần gũi và chân thật, toát lên một tấm lòng vì nước, vì dân, từ những điều giản dị đó đã thể hiện một tầm cao trí tuệ và ý chí mạnh mẽ. Vì thế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là lương tâm, trách nhiệm; trở thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng, để từ đó tạo sức lan tỏa, tác động đến nhân dân và toàn xã hội.

Chúng ta tin tưởng rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh ta sẽ xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội, tạo nên sức mạnh trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Với tinh thần trên, tôi xin bế mạc Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí.

-------------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút từ trong bài phát biểu.