.

Để gia đình người có công không còn hộ nghèo

.
08:49, Thứ Hai, 30/03/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", huy động các nguồn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng, nên đời sống người có công ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, qua rà soát toàn tỉnh, tỷ lệ hộ người có công là hộ nghèo vẫn còn cao. Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên là người có công, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực.
 
Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 4,98% với tổng số 12.393 hộ nghèo, trong đó, 930 hộ nghèo thuộc diện chính sách ưu đãi người có công (chiếm tỷ lệ 7,5% trong tổng số hộ nghèo và chiếm 0,62% tổng số hộ người có công của tỉnh).
Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần nâng cao đời sống người có công.
Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần nâng cao đời sống người có công.
Theo ông Hồ Tân Cảnh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), việc thực hiện hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân, đa số các hộ người có công thuộc diện nghèo còn lại là những hộ có ít nhân lực tham gia lao động; tuổi cao, sức khỏe yếu, bị bệnh tật, di chứng của chiến tranh, nguồn thu nhập chủ yếu là khoản trợ cấp ưu đãi của Nhà nước… 
 
Mặt khác, qua kiểm tra, rà soát danh sách một số hộ nghèo người có công năm 2019 thì phần lớn các địa phương (trừ TP. Đồng Hới và huyện Lệ Thủy) lập danh sách chưa đúng 12 nhóm đối tượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Do đó, tổng số hộ nghèo người có công trên địa bàn tỉnh còn cao và thiếu tính chính xác.
 
Để thực hiện tốt việc giảm nghèo cho các hộ nghèo người có công, phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
 
Trước hết, để hỗ trợ các hộ nghèo người có công, các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về trách nhiệm trong việc giúp đỡ hộ chính sách người có công, nhất là các gia đình chính sách người có công thuộc diện hộ nghèo; vận động thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huy động Quỹ "Vì người nghèo"; tổ chức chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững...
 
Các huyện, thị xã, thành phố, Phòng LĐ-TB-XH và các xã, phường, thị trấn rà soát, kiểm tra kỹ danh sách hộ nghèo người có công cuối năm 2019 theo 12 nhóm đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
 
Trên cơ sở xác định chính xác danh sách người có công thuộc diện hộ nghèo, các địa phương tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình, qua đó, xác định chính xác nguyên nhân nghèo của hộ để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; huy động nguồn lực và có giải pháp quyết liệt cụ thể, thiết thực, hiệu quả để giảm nghèo đối với người có công trên địa bàn.
 
Các địa phương phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể chịu trách nhiệm trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ đối với từng hộ nghèo người có công và coi đây là nhiệm vụ quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động của các cá nhân, đơn vị. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra các biện pháp thiết thực trong quá trình tổ chức thực hiện giảm nghèo đối với nhóm đối tượng trên cũng cần được tăng cường...
 
N.L
 
,