.

Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Thứ Tư, 08/11/2017, 08:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ ngày 1-1-2018, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Từ ngày 1-1-2018, người dân tham gia BHXH tự nguyện sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng.
Từ ngày 1-1-2018, người dân tham gia BHXH tự nguyện sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng.

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể: bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền đóng BHXH phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu; định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan BHXH tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ (mẫu D06-TS), gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHXH.

D.H