.

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính, khóa 35

.
13:47, Thứ Hai, 19/08/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 19-8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính, hệ tập trung, khóa 35. Tham gia khóa học gồm 35 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn ở các đơn vị, xã, phường, thị trấn.
Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng lớp học.
Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng lớp học.
Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được tiếp thu, nghiên cứu 7 học phần, gồm: những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, Nhà nước pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân…
 
Khóa học nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, nhận thức và trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đây là hành trang cần thiết cho các học viên vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.
 
Lan Chi
,