Đảng bộ huyện Quảng Trạch:

Đổi mới công tác dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

  • 14:23 | Thứ Ba, 06/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhờ làm tốt công tác dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCƠCS), Đảng bộ huyện Quảng Trạch đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị. Công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện ngày càng được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
 
Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Quảng Trạch cho biết: “Thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể huyện đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch về công tác vận động quần chúng sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị.
 
Các tổ chức trong hệ thống chính trị huyện xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, phối hợp nhịp nhàng trong việc thực hiện công tác dân vận, luôn nỗ lực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Nhờ đó, cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, các đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngày càng được phát huy, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân”.  
Nhân dân huyện Quảng Trạch phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát chặt chẽ việc thi công làm đường giao thông, phục vụ xây dựng nông thôn mới.
Nhân dân huyện Quảng Trạch phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát chặt chẽ việc thi công làm đường giao thông, phục vụ xây dựng nông thôn mới.
Cùng với tăng cường và đổi mới công tác dân vận, Huyện ủy Quảng Trạch đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về thực hiện QCDCƠCS và ban hành nhiều quy định nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 
Quá trình triển khai thực hiện QCDCƠCS luôn gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị luôn được củng cố, kiện toàn, với hoạt động trọng tâm là tăng cường cải cách hành chính; chất lượng hoạt động tại Trung tâm giao dịch “một cửa” huyện và phòng giao dịch “một cửa” các xã được nâng cao; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị luôn đề cao trách nhiệm trong đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo và những bức xúc trong nhân dân.
 
Nhờ đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện QCDCƠCS, những năm qua, huyện Quảng Trạch đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đó là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai hiệu quả, trở thành phong trào sâu rộng, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
 
Đến nay, toàn huyện có 9/17 xã đạt chuẩn NTM, tăng 5 xã so với năm 2015. Toàn hệ thống chính trị huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để triển khai 14 dự án lớn trên địa bàn. Thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính, huyện Quảng Trạch đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân 2 xã Quảng Trường và Quảng Liên đồng thuận cao để hợp nhất thành công xã Liên Trường.
 
Đặc biệt, trong thời gian gần đây, huyện Quảng Trạch cũng đã kịp thời triển khai nhiều chủ trương, giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ cũng như phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
 
“Quảng Trạch là địa phương có đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 22% dân số. Xác định công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo nhiều giải pháp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở các địa bàn vùng giáo; thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các chức sắc, chức việc để vận động hợp tác với chính quyền trong giải quyết những vẫn đề vướng mắc liên quan; ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng đồng bào có đạo bằng các chương trình, dự án thiết thực. Nhờ vậy, tình hình an ninh-trật tự tại các địa bàn vùng giáo cơ bản được ổn định.", Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Quốc Thịnh chia sẻ thêm.
 
Qua tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, Đảng bộ huyện Quảng Trạch đã thẳng thắn nhìn nhận về những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chưa dự báo, nắm bắt đầy đủ những diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để có biện pháp xử lý phù hợp.
 
Việc triển khai một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân. Ở một số nơi, người dân còn bị các đối tượng cực đoan lợi dụng kích động làm phức tạp tình hình. Phương pháp vận động, tập hợp quần chúng có lúc chưa phù hợp với từng đối tượng, nhất là đội ngũ trí thức, thanh niên, đồng bào tôn giáo…
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch trao đổi thêm: "Nhớ lời Bác dạy: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng bộ huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục nỗ lực để phát huy những kết quả đạt được, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, QCDCƠCS bằng những giải pháp sát thực, bảo đảm thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân gắn với các mục tiêu phát triển bền vững."
 
Đến nay, trên địa bàn huyện Quảng trạch có hơn 400 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu như các mô hình: “Vân động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi”, “Xứ, họ đạo an ninh”, “Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện làm tốt công tác dân vận khéo trong tuyển quân”, “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân” và các mô hình phát triển kinh tế khác…
 
Hiền Chi