.

Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 16 (tiếp theo)

.
09:52, Thứ Năm, 17/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức vào ngày 28-8-2020 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. 
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Rà, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
 (NQ số 124/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
 
Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;
 
Xét Tờ trình số 1506/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Rà, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Rà, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá với nội dung như sau:
 
Tên dự án:Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Rà.
Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh.
Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Rà nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thông tin, văn hóa, thể thao của dân bản nghèo, giúp cải thiện, phát triển đời sống và kinh tế xã hội của dân bản Tà Rà nói riêng và xã Dân Hóa nói chung. Đảm bảo cho công tác hội họp của chính quyền, đoàn thể, vừa là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao; vừa là nơi phổ biến thời sự, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
4. Quy mô đầu tư: Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Rà với quy mô nhà cấp IV, diện tích 170,29m2. Bao gồm: 01 hội trường 101,4m2; sân khấu 22,02m2; 01 phòng kho S= 6,10m2;  Phần còn lại là hành lang và các không gian phụ.
 
Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
Tổng mức đầu tư dự án: 1.200 triệu đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).
Cơ cấu nguồn vốn: 100% ngân sách Trung ương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã được HĐND tỉnh thông qua kế hoạch bố trí vốn tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.
Địa điểm thực hiện dự án: xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.
Tổ chức thực hiện: Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Rà theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Cà Xen, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa
 (NQ số 125/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
 
Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;
 
Xét Tờ trình số 1504/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng bản Cà Xen, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa  - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Cà Xen, xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá với nội dung như sau:
 
Tên dự án:Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Cà Xen.Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh.Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn nội vùng bản Cà Xen nhằm phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trên địa bàn xã được thuận lợi, tạo nên sự kết nối, giao lưu thông suốt với các vùng, đến trung tâm xã, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Thanh Hóa. Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng xã Thanh Hóa đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới.Quy mô đầu tư: Xây dựng Đường giao thông nông thôn nội vùng bản Cà Xen với chiều dài dự kiến: 370m.
 
+ Tuyến đường được thiết kế theo Tiêu chuẩn Công trình giao thông, cấp IV.
 
+ Mặt đường BTXM M300; rộng 3.0m, lề đường 2x 0.5m, độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc lề đường 4% nghiêng về hai mái.
 
Nhóm dự án: Dự án nhóm C.Tổng mức đầu tư dự án: 850 triệu đồng (Tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn).Cơ cấu nguồn vốn: 100% ngân sách Trung ương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã được HĐND tỉnh thông qua kế hoạch bố trí vốn tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.Địa điểm thực hiện dự án: xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.Tổ chức thực hiện: Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Cà Xen theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa
  (NQ số 126/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
 
Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;
 
Xét Tờ trình số 1505/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Kè, xã Lâm Hoá, huyện Tuyên Hoá với nội dung như sau:
 
Tên dự án:Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Kè.Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh.Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Đường GTNT nội vùng bản Kè xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa nhằm phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trên địa bàn xã, thôn bản được thuận lợi, tạo nên sự kết nối, giao lưu thông suốt với các vùng, đến trung tâm xã, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Lâm Hóa. Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng xã Lâm Hóa đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới.Quy mô đầu tư: Đường GTNT nội vùng bản Kè xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa với chiều dài dự kiến: 400m
 
+ Tuyến đường được thiết kế theo Tiêu chuẩn Công trình giao thông, cấp IV.
 
+ Mặt đường BTXM M300; rộng 3.0m, lề đường 2x 0.5m, độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc lề đường 4% nghiêng về hai mái. Mái taluy đào độ dốc 1/1, mái taluy đắp 1/1,5.
 
Nhóm dự án: Dự án nhóm C.Tổng mức đầu tư dự án: 1.150 triệu đồng (Một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).Cơ cấu nguồn vốn: 100% ngân sách Trung ương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã được HĐND tỉnh thông qua kế hoạch bố trí vốn tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.Địa điểm thực hiện dự án: xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.Tổ chức thực hiện: Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Kè theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
 
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch
  (NQ số 127/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
 
Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;
 
Xét Tờ trình số 1503/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch với nội dung như sau:
 
Tên dự án:Đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39.Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh.Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu di chuyển, đi lại một cách thuận tiện và nhu cầu giãn dân, mở rộng quỹ đất ở của dân bản nghèo giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cải thiện, phát triển đời sống và kinh tế xã hội của dân bản nói riêng và xã Tân Trạch nói chung.
 
4. Quy mô đầu tư: Xây dựng Đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39 theo tiêu chuẩn Đường giao thông nông thôn cấp C. Bao gồm 2 tuyến với tổng chiều dài khoảng 400m và 2 cống tràn, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.
 
- Mặt đường BTXM M300; rộng 3.0m, lề đường 2 x 0.5m, độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc lề đường 4% nghiêng về hai mái.
 
Nhóm dự án: Dự án nhóm C.Tổng mức đầu tư dự án: 2.700 triệu đồng (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn).Cơ cấu nguồn vốn: 100% ngân sách Trung ương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đã được HĐND tỉnh thông qua kế hoạch bố trí vốn tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.Tổ chức thực hiện: Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39 theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
 (NQ số 128/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Xét Tờ trình số 1372/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh với các nội dung sau:
 
1. Tên dự án: Nâng cấp đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.
 
2. Dự án nhóm: C.
 
3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Bình.
 
4. Cấp Quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
 
5. Tên Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Ninh.
 
6. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của đồng bào dân tôc, học sinh và nhân dân trong vùng, thuận lợi cho việc giao thương buôn bán giữa các vùng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
7. Quy mô đầu tư:
 
* Tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến L=3,5km.
 
-    Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình giao thông cấp IV.
 
-  Bề rộng nền đường: Bn= 7,0m; Bề rộng mặt đường: Bm=3,5m; Bề rộng lề gia cố: Blgc=1,0x2=2,0m; Bề rộng lề đường đất: Bl=0,75mx2=1,5m; Độ dốc ngang mặt đường: im= 2%; lề đường il=4%.
 
* Giải pháp thiết kế:
 
- Mặt đường BTXM M300 dày 18cm; Lót lớp giấy dầu; Lớp móng cấp phối đá dăm loại II, dày 15cm; Lớp đất đắp hoặc lu tăng cường đạt độ chặt K>=0,95, dày 30cm.
 
- Thiết kế hệ thống thoát nước trên tuyến đảm bảo thoát nước trên tuyến.
 
8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh.
 
9.     Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 14.993 triệu đồng.
 
 (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu đồng)
 
10. Nguồn vốn đầu tư:
 
- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh hàng năm
 
- Về dự kiến khả năng cân đối vốn:
 
     + Năm 2020: 7.500 triệu đồng
 
+ Năm 2021: 7.493 triệu đồng
 
11. Thời gian thực hiện đầu tư dự án: Năm 2020 - 2021.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào bản Rào Con, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch
 (NQ số 129/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Xét Tờ trình số 1493/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào bản Rào Con, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào bản Rào Con với các nội dung sau:
 
1. Tên dự án: Đường vào bản Rào Con.
 
2. Tên Chủ đầu tư: Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
 
3. Mục tiêu đầu tư:Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo giao thông, cải thiện môi trường, đồng thời phục vụ cho việc tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và vùng lân cận.
 
4. Quy mô đầu tư:
 
- Tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến L=8,7km. Điểm đầu tiếp giáp với Rú Chẻ tại Km12+750 đường tỉnh 562, điểm cuối kết thúc tại vị trí bản Rào Con (gần sông Rào Con).
 
- Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B. Bề rộng nền đường Bn=5,0m, bề rộng mặt đường Bm=3,0m, bề rộng lề đường Blề=1,0x2. Độ dốc ngang mặt đường im= 2%, độ dốc ngang lề đường ilề= 5%.
 
5. Dự án nhóm: C.
 
6. Tổng mức đầu tư dự án:      23.000 triệu đồng.
 
 (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ đồng)
 
7. Cơ cấu nguồn vốn:
 
-       Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác.
 
-     Về dự kiến khả năng cân đối vốn:
 
      +  Năm 2020: 8.000 triệu đồng (trong đó đã bố trí 3.000 triệu đồng tại Quyết định số 5237/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, số vốn còn lại sẽ bố trí từ nguồn vượt thu năm 2019).
 
  +  Năm 2021: 7.000 triệu đồng (2.000 triệu đồng từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp tại đơn vị; 5.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh).
 
  +  Năm 2022: 8.000 triệu đồng (3.000 triệu đồng từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp tại đơn vị; 5.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh).
 
 8. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.
 
 9. Thời gian thực hiện đầu tư dự án: Năm 2020-2022.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
 
Phê duyệtchủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới
 (NQ số 130/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
 
Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách;
 
Căn cứ Văn bản số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách;
 
Xét Tờ trình số 1494/TTr-UBND ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới với các nội dung sau:
 
1.  Tên dự án: Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.2.  Tên Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn3.  Mục tiêu đầu tư: Chống xói lở bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn nhằm bảo vệ tính mạng của người dân; đất đai, tài sản và cơ sở hạ tầng xã hội của phường Đồng Sơn nói riêng và thành phố Đồng Hới nói chung góp phần ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cải thiện môi trường, tạo cảnh quan cho khu vực.4.  Quy mô đầu tư:
 
        -  Đầu tư xây dựng tuyến kè bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn với chiều dài khoảng 1.200m từ cầu Phú Vinh lên phía thượng lưu (phía bờ hữu).
 
        -  Bảo vệ bờ bằng các hình thức kè mềm mái xiên hoặc kết hợp kè đứng hoặc sử dụng đất đắp có cốt hoặc mố néo hoặc Ăngke...để giảm thiểu tối đa phạm vi chiếm đất trong điều kiện mặt bằng hạn chế.
 
5.  Nhóm dự án: Nhóm C6.  Tổng mức đầu tư dự án:    40.000 triệu đồng.
 
(Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng)
 
7.  Cơ cấu nguồn vốn:
 
-  Về nguồn vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.
 
-  Về dự kiến khả năng cân đối vốn: Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn tại Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Văn bản số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách
 
8.  Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.9.  Thời gian thực hiện đầu tư dự án: Năm 2020-2021.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3.  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
,