.

Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 16

.
14:30, Thứ Tư, 16/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức vào ngày 28-8-2020 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. 
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
(NQ số 117/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
 
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp;
 
Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định thi hành chi tiết một số điều Luật Lâm nghiệp;
 
Xét Tờ trình số 1500/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để thực hiện 5 dự án, với tổng diện tích 763.134,5m2, trong đó: rừng phòng hộ 1.169,0m2, rừng trồng sản xuất trong quy hoạch 3 loại rừng 633.367,9m2, rừng trồng sản xuất ngoài quy hoạch 3 loại rừng 128.597,6m2.
 
(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
Thông qua bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
(NQ số 118/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
 
Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Bình;
 
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
 
Xét Tờ trình số 1491/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Thông qua bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gồm 11 dự án, với tổng diện tích 1.032.433 m2, cụ thể:
 
1. Bổ sung 07 dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai (trong đó có 03 dự án đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) với tổng diện tích 179.657 m2, bao gồm: 6.303 m2 đất trồng lúa; 89.949 m2 đất nông nghiệp còn lại; 67.085 m2 đất phi nông nghiệp và 16.320 m2 đất chưa sử dụng.
 
2. Điều chỉnh 02 dự án thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai (trong đó có 01 dự án đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai năm 2013) tại Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với tổng diện tích 823.700 m2, bao gồm: 52.300 m2 đất trồng lúa; 1.500 m2 đất rừng phòng hộ; 727.500 m2 đất nông nghiệp còn lại; 41.000 m2 đất phi nông nghiệp và 1.400 m2 đất chưa sử dụng.
 
3. Điều chỉnh 02 dự án thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với tổng diện tích: 29.076 m2, bao gồm:  23.564 m2 đất nông nghiệp còn lại và 5.512 m2 đất chưa sử dụng.
 
 (Chi tiết có Phụ lục kèm theo)
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh danh mục công trình đã được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình tại Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 5-6-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
(NQ số 119/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
 
Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Bình;
 
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
 
Xét Tờ trình số 1490/TTr-UBND ngày 24 tháng 8năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh danh mục công trình đã được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình tại Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 05/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Điều chỉnh giảm 01 công trình đã được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình tại Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 05/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:
 
- Công trình vị trí đóng quân Nhà khách Duy Tân Quảng Bình;
 
- Diện tích: 2,3 ha;
 
- Địa điểm thực hiện: Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng thôn Tân Tiến, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa
(NQ số 120/NQ-HĐND ngày 28-8-2020) 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
 
Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;
 
Xét Tờ trình số 1501/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng thôn Tân Tiến, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông nông thôn nội vùng thôn Tân Tiến, xã Hoá Hợp, huyện Minh Hoá với nội dung như sau:
 
Tên dự án:Đường Giao thông nông thôn nội vùng thôn Tân Tiến.Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh.Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựngĐường Giao thông nông thôn nội vùng thôn Tân Tiến nhằm cải tạo, nâng cấp đường đất, xây dựng hệ thống giao thông nội vùng. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông khu vực, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thôn Tân Tiến nói riêng và xã Hóa Hợp nói chung..Quy mô đầu tư: Xây dựng Đường giao thông nông thôn nội vùng thôn Tân Tiến với quy mô đầu tư được thiết kế theo tiêu chuẩn Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014, với đường cấp C. Bao gồm 02 tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.500m (trong đó: tuyến 1 dài khoảng 1.200m và tuyến 2 dài khoảng 300m).
 
- Mặt đường BTXM M300; rộng 3,0m; lề đường: 2 x 0,5m; độ dốc ngang mặt đường 2%; độ dốc ngang lề đường 4%. Ta luy đào: 1/1. Ta luy đắp: 1/1,5.
 
Nhóm dự án: Dự án nhóm C.Tổng mức đầu tư dự án: 2.000 triệu đồng (Hai tỷ đồng chẵn)Cơ cấu nguồn vốn: 100% ngân sách Trung ương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đã được HĐND tỉnh thông qua kế hoạch bố trí vốn tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.Địa điểm thực hiện dự án: xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.
 
10. Tổ chức thực hiện: Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng thôn Tân Tiến theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng thôn Đặng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa
(NQ số 121/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
 
Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;
 
Xét Tờ trình số 1507/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng thôn Đặng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng thôn Đặng Hóa, xã Hoá Sơn, huyện Minh Hoá với nội dung như sau:
 
Tên dự án: Đường giao thông nông thôn nội vùng thôn Đặng Hóa.Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh.Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Dự án Đường GTNT nội vùng thôn Đặng Hóa nhằm tăng cường cứng hóa các tuyến đường trên địa bàn xã để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cho nhân dân trong khu vực, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống người dân lên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, từng bước tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho việc ứng phó với thiên tai, bão lụt và tăng cường củng cố an ninh quốc phòng khu vực.Quy mô đầu tư: Xây dựng Đường giao thông nông thôn nội vùng thôn Đặng Hóa theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp C; chiều dài tuyến tổng cộng 1.400m, bao gồm 01 tuyến chính dài 800m và 02 tuyến nhánh mỗi tuyến dài 300m; xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đồng bộ.
 
- Mặt đường BTXM M300; rộng 3.0m, lề đường 2x 0.5m, độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc lề đường 4% nghiêng về hai mái.
 
Nhóm dự án: Dự án nhóm C.Tổng mức đầu tư dự án: 3.200 triệu đồng (Ba tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).Cơ cấu nguồn vốn: 100% ngân sách Trung ương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã được HĐND tỉnh thông qua kế hoạch bố trí vốn tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.Địa điểm thực hiện dự án: xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.Tổ chức thực hiện: Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng thôn Đặng Hóa theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa
(NQ số 122/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
 
Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;
 
Xét Tờ trình số 1508/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng bản Mò o - Ồ ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hoóa, huyện Minh Hóa với nội dung như sau:
 
Tên dự án: Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Mò O Ồ Ồ. Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Mò O Ồ Ồ nhằm tăng cường cứng hóa các tuyến đường trên địa bàn xã để tạo điều kiện thuận lợi việc đi lại cho nhân dân trong khu vực, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, từng bước tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống người dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng phó với thiên tai, bão lụt và tăng cường củng cố an ninh quốc phòng khu vực.Quy mô đầu tư: Xây dựng Đường giao thông nông thôn nội vùng bản Mò O Ồ Ồ theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp C; chiều dài tuyến tổng cộng 740m, bao gồm: 01 tuyến chính dài 600m và 02 tuyến nhánh mỗi tuyến dài 70m; xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đồng bộ.
 
- Mặt đường BTXM M300; rộng 3.0m, lề đường 2x 0.5m, độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc lề đường 4% nghiêng về 02 mái. 
 
Tổng mức đầu tư dự án: 1.200 triệu đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).Cơ cấu nguồn vốn: 100% ngân sách Trung ương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã được HĐND tỉnh thông qua kế hoạch bố trí vốn tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.Địa điểm thực hiện dự án: xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.Tổ chức thực hiện: Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Mò O Ồ Ồ theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông nông thôn nội vùng bản Dộ - Tà Vờng và bản Lòm, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá
(NQ số 123/NQ-HĐND ngày 28-8-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
 
Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;
 
Xét Tờ trình số 1502/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông nông thôn nội vùng bản Dộ - Tà Vờng và bản Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa  - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông nông thôn nội vùng bản Dộ - Tà Vờng và bản Lòm, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá với nội dung như sau:
 
Tên dự án:Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Dộ - Tà Vờng và bản Lòm.Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh.Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Dộ - Tà Vờng và bản Lòm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại của người dân địa phương, phục vụ cho nhu cầu giãn dân của dân bản nghèo. Mặc khác, nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển đời sống và kinh tế xã hội của dân bản nói riêng và xã Trọng Hóa nói chung.Về quy mô đầu tư:Xây dựng Đường GTNT nội vùng bản Dộ - Tà Vờng và bản Lòm theo tiêu chuẩn Đường giao thông nông thôn cấp C. Bao gồm 6 tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.500m, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.
 
- Mặt đường BTXM M300; rộng 3,0m; lề đường: 2 x 0,5m; độ dốc ngang mặt đường 2%; độ dốc ngang lề đường 5%. Ta luy đào: 1/1. Ta luy đắp: 1/1,5.
 
Nhóm dự án: Dự án nhóm C.Tổng mức đầu tư dự án: 3.413 triệu đồng (Ba tỷ bốn trăm mười ba triệu đồng chẵn).Cơ cấu nguồn vốn: 100% ngân sách Trung ương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã được HĐND tỉnh thông qua kế hoạch bố trí vốn tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 12-12-2019.Địa điểm thực hiện dự án: xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.Tổ chức thực hiện: Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án Đường Giao thông nông thôn nội vùng bản Dộ - Tà Vờng và bản Lòm theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Ký thay Chủ tịch
Phó Chủ tịch 
NGUYỄN CÔNG HUẤN
,