.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2020-2025:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ TP. Đồng Hới trong sạch vững mạnh

.
07:48, Thứ Bảy, 08/08/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ thành phố Đồng Hới đã chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
 
Nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới, sự đồng thuận cao của nhân dân, Đảng bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.
 
Đây chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ và nhân dân thành phố vững tin bước vào nhiệm kỳ mới, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020 đã để lại dấu ấn đậm nét trong sự phát triển đi lên đáng tự hào của TP. Đồng Hới. Dưới ánh sáng nghị quyết đại hội Đảng các cấp, mà trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khai thác tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng.
 
Kinh tế phát triển nhanh, toàn diện trên các lĩnh vực. Dịch vụ là lĩnh vực đột phá của nền kinh tế và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nông nghiệp được định hướng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tích cực chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành, nâng cao hiệu quả sản xuất, chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thủy sản, giảm tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp.
 Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Lê Văn Phúc trao trao bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho các cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2014-2018).
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Lê Văn Phúc trao trao bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho các cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2014-2018).
Thành phố tích cực chỉ đạo đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với thực hiện các tiêu chí của đô thị loại II. Nhiều công trình trọng điểm và hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật được xây dựng, quản lý, khai thác tốt, góp phần nâng cao vị thế, tầm vóc, tạo điểm nhấn, làm đẹp thêm diện mạo mới cho thành phố.
 
Những năm qua, TP. Đồng Hới luôn coi trọng kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó, giáo dục-đào tạo nhiều năm liền dẫn đầu toàn tỉnh về các tiêu chí xếp loại; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” phát triển mạnh, năm 2020, thành phố có 85% thôn, tổ dân phố văn hóa và 95,3% gia đình văn hóa. Các chương trình quốc gia về y tế được triển khai đồng bộ, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt. Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm được triển khai thực hiện với nhiều giải pháp và huy động được nguồn lực từ các thành phần kinh tế, chương trình, dự án để tạo việc làm cho người lao động, bình quân hàng năm gần 5.200 lao động được giải quyết việc làm; tỷ lệ hộ nghèo từ 1,19% (năm 2015) giảm xuống 0,50% (năm 2020) và thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm.
 
Công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) không ngừng được nâng cao, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới.
 
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đảng bộ tổ chức quán triệt và thực hiện Điều lệ Đảng, các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cho cán bộ, ĐV nghiêm túc, kịp thời với tỷ lệ tham gia đạt 98%; gắn nghiên cứu, quán triệt với xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động sát đúng với tình hình địa phương, đơn vị, từng bước đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Trong đó, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu”…
 
Công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ được củng cố và chất lượng cán bộ, ĐV được nâng lên. Theo đó, tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị của thành phố cơ bản được sắp xếp, kiện toàn theo quy định và thực hiện tốt các chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với thực hiện tinh giản biên chế; giải thể, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập; sáp nhập thôn, tổ dân phố; sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã. Đảng bộ chú trọng đổi mới trong thực hiện các khâu của quy trình công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.
 
Đảng bộ tập trung chỉ đạo, thực hiện xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), phát triển và nâng cao chất lượng ĐV. Đảng bộ đã sắp xếp, củng cố, kiện toàn và hoàn thiện mô hình TCĐ ở các loại hình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hoạt động của TCĐ ở cơ sở, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị. Hàng năm, trên 80% TCCSĐ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn, kết nạp ĐV được quan tâm chỉ đạo tích cực, công tác quản lý, rà soát, sàng lọc ĐV được thực hiện tốt. Hàng năm, trên 99,5% ĐV được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 20% ĐV được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 413 TCĐ và 183 ĐV; giám sát chuyên đề đối với 132 TCĐ và 231 ĐV. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật Đảng đối với 2 TCĐ và 73 ĐV, góp phần tích cực nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội, tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân.
 
Thành ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc cũng chú trọng công tác nội chính, tăng cường lãnh đạo công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí, tạo nhiều chuyển biến tích cực; đồng thời, quan tâm xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến cấp ủy. Công tác dân vận đã thực sự hướng về cơ sở và thực hiện tốt quy chế dân chủ, gắn liền với việc cải cách hành chính, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong toàn đảng bộ và nhân dân.
 
Nhìn lại chặng đường 5 năm,Đảng bộ, quân và dân thành phố đạt được nhiều kết quả to lớn, tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những tồn tại cần khắc phục, như: sự phát triển của thành phố trong thời gian qua là chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; phát triển nhanh nhưng chưa bền vững; một số mặt trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa còn hạn chế, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu và chưa ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới...
 
Để tiếp tục có những bước đi đúng đắn, đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ TP. Đồng Hới đặt mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Ưu tiên phát triển dịch vụ, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng TP. Đồng Hới giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt, 3 nhiệm vụ đột phá tạo chiến lược cho cả nhiệm kỳ, gồm: phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thực hiện văn minh đô thị Đồng Hới giai đoạn 2020-2025; đổi mới căn bản toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ.
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Một là, tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ.
 
Hai là, tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế; tập trung vào các ngành mũi nhọn là tiềm năng lợi thế của thành phố theo định hướng phát triển có trọng tâm, trọng điểm theo các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội đề ra.
Ba là, chăm lo đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
 
Bốn là, không ngừng tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, từng bước theo hướng hiện đại, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng nhằm tập trung sức mạnh tổng hợp đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng qua các thời kỳ và bảo vệ chế độ XHCN.
 
Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, thông qua các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân với các hình thức phong phú, thiết thực nhằm không ngừng giới thiệu đến bè bạn trong và ngoài nước về hình ảnh con người và mảnh đất Đồng Hới giàu đẹp, quảng bá những tiềm năng, lợi thế hợp tác, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.
 
Phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, với tinh thần đoàn kết-kỷ cương-đổi mới-phát triển, Đảng bộ và nhân dân TP. Đồng Hới tiếp tục đồng sức, đồng lòng phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức nhằm tiến tới xây dựng Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại, xứng đáng với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Bình.
 
Lê Văn Phúc
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới

 

,